Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1919. No. 27 NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

347

*Nick Carter, de grootste detectiv van Amerika. No. 291. Amsterdam, Roman-, boek- en kunsthandel. Gr. 8°. [285x221. (32 blz.). / -.15

Oppenheimer, iMr. M., zie: Blaupot ten Cate, Mr. H., mr. M. Oppenheimer en mr. J. Ph. Suyling.

Pierson, Dr. H.: Gelijkenissen des Heeren. 2e druk. Amsterdam, W. ten Have. 8°. [195x 13]. (127 blz.). ƒ 1.90; geb. ƒ 2.50

Pilon, H., zie: Beenier, F. A., en H. Pilon.

Rainbow, The. Poetry for school and home. A graduated course in four parts. Selected and arranged by dr. A. S. Kok. Haarlem, H. D. Tjeenk Willink & Zoon. KI. 8°. [16x105]. 1. 8th edition by C. B. A. Proper. (VIII, 112 blz ). / -.50

Stockmayer, Pastor: Verkondigt den dood des Heeren. Toespraak voor de viering van het heilig avondmaal. Den Haag, D. A. Daamen. KL 8°. [17x103]. (12 blz.). ƒ-.15

Suyling, Mr. J. Ph., zie: Blaupot ten Cate, Mr. H., mr. M. Oppenheimer en mr. J. Ph. Suyling.

Toetsnaald. 's-Gravenhage, Boekhandel vrhn. Gebr. Belinfante. 8«. [21x13'].

111. Volledige verzameling der schriftelijke opgaven van al de acte-examens wiskunde 1. o. van 1891 tot 1918. 326 vraagstukken. (IV, 51 blz.). ƒ -.90

Verdediging, De. Officieel orgaan van den anti-bolsjevvistischen bond. [Tekst in de Nederlandsche en de Franschetaal]. Hfdred.: baron René de Schacken. Ie jaargang. 1919. No. 1 (15 Maart). Amsterdam, Adres van administr.: J. D. Meijerplein 11. Fol. [455x32]. Per jrg. ƒ 2.50

Afz. nrs. a » -.10

Wells, David A.: Het geld van Robinson Crusoe. Populaire uiteenzetting omtrent den oorsprong en het gebruik van geld als ruilmiddel. Uit het Amerikaansch vertaald door, E. V. Met een voorwoord ter inleiding van mr. G. Vissering. 2e druk. 's-Gravenhage, W. P. van Stockum & Zoon. &>. [195 x 135]. (154 blz.). ƒ 2,25

Muziek

Morks, Jan: Zeeuwsen volkslied. Middelburg, Gebr. Hildernisse. Gr. 8°. [28x18].

Voor fanfare (23x1 blz.) ƒ 1.25

Fondscatalogus

G. F. Callenbach, Nijkerk. mdagsschool-uitgaven. Voorjaar 1919. (32 blz.; geïllustr.).

Overgegane fondsartikelen

Bilüe Ritchie en zijn ezel. Amsterdam, Vennootschap Letteren en kunst. - Rotterdam, D. Bolle.

Reglement beheer kerkelijke goederen. 's-Gravenhage, J. M van 't Haaff. 's-Gravenhage, M. M. Couvée.

Verwey, Margaretha: Het handweven. Amsterdam, D. Berreklouw. - Rotterdam, D. Bolle.

Volcke, Dr. C. W.: Opstellen ter vertaling in het latijn. 's-Gravenhage, .1. M. van 't Haaff. - 's-Gravenhage, M. M. Couvée.

Boekenveiling.

Firma A. J. van Huffel, Utrecht. 8en 9 April 1919. Bibliotheken van wijlen prof. dr. S. Talma en van een emeritus-predikant. Geneeskunde. Exacte en natuurwetenschappen. Geschiedenis. Aardrijkskunde. Oostersche talen en geschiedenis. Taal- en letterkunde. Godgeleerdheid. Wijsbegeerte. Rechtsgeleerdheid. Sociologie. Kunst. Geïllustreerde werken. Muziek. Prenten. Catalogus. 8». (24 blz.; 579 en 3 nrs.).

BERICHTEN EN MEDEDEELINGEN

Vennootschap

Met de .Nederl. Staatscourant' no. 76 is verzonden een bijvoegsel (no. 418), bevattende de wijzigingen, gebracht in de statuten der naamlooze vennootschap Lochemsche Handels- en couranten drukker ij, te Lochem.

Met de .Nederl. Staatscourant' no. 76 is verzonden een bijvoegsel (no. 434), bevattende de akte van oprichting en de statuten der naamlooze vennootschap Morks&Geuze's Boekhandel, te Dordrecht.

Het doel der vennootschap is de uitoefening van het bedrijf van boekhandelaar met alles wat daarmede in den ruimsten zin in verband staat, speciaal het voortzetten der tot dusverre voor eigen rekening gedreven zaken door den heer C. Morks, onder de firma Morks & Geuze's Boekhandel.

De vennootschap wordt aangegaan voor een tijdvak van ongeveer 50 jaren, aanvangende 22 Januari 1919 en eindigende 31 December 1968.

Het kapitaal der vennootschap bedraagt 15.000 gulden, verdeeld in 15 aandeelen van

Sluiten