Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1919. No. 27

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

351

studieboeken, zooals die door de Drukkerij «De Nieuwe tijd» worden uitgegeven.

Aan het slot der inleiding van de Leerlingregeling werd de wenschelijkheid uitgesproken van het instellen van een brevet van bekwaamheid voor hen uit wie de meesterknechts, de leermeesters in de werkplaatsen en de leeraren der vakschool zouden gekozen worden. Werd dit werkelijkheid dan zou het vak weder tot eere komen, en de inleider sprak de hoop uit, dat de hier vergaderende vereeniging daartoe zou medewerken.

Na afloop der inleiding volgde eene discussie.

Uit het buitenland

«The edge of to-day», roman, door Beatrice Kelston, zal verschijnen bij de uitgeversfirma John Long, Ltd., te Londen.

«The undying fïre», roman, door H. G. Wells, zal beginnend met de Maart-aflevering verschijnen in ,The International review'.

«Si jeunesse savait...», roman, door René Behaine, is verschenen bij den uitgever Bernard Grasset, te Parijs.

«Les cousins riches», roman, doorCoIette Yver, zal verschijnen bij de uitgevers-firma Calmann-Lévy, te Parijs.

«L'homme de joie», roman, door DelphiFabrice, is verschenen bij den uitgever Albin Michel, te Parijs.

«Moune, femme d'artiste», roman, door Marcelle Adam, is verschenen bij den uitgever Albin Michel, te Parijs.

»Colas Brengnon. Bonhomme vit encore!» door Romain Rolland, zal verschijnen bij de Société d'éditions littéraires et artistiques (Librairie Ollendorff) tê Parijs.

«Alle wegen führten zu dir», roman, door Rudolf Friedmann, is verschenen bij Georg Müller Verlag», te Münchefi.

Het boekdrukkersbedrijf fn Duitschland. — De Norddeutsche Allgemeine Zeitung schrijft: Naar aan de officieele lichamen algemeen uit alle deelen van het land wordt bericht, heeft het boekdrukkersbedrijf zeer té lijden door het verminderen der opdrach* ten en de stijging der vervaardigingskosten. °ok in de overige grafische bedrijven (plaat¬

druk en fotografie) zijn de verhoudingen ongunstig, deels tengevolge der loonacties. Overal heerscht papiernood. De handelskamer te Berlijn deelt o.m. mede, dat de economische positie der grafische bedrijven, ondanks eene voorbijgaande vermeerdering der orders aan enkele firma's voor verkiezingsgeschriften, nog verslechterd is. In de meeste bedrijven ontbreekt het aan voldoende werk om slechts gedurende vijf uur per dag de machines aan den gang te houden. Behalve de werklieden in de typografie zijn nu ook die der fotografische grootbedrijven (broomzilverindustrie) en de boekbindersgezellen een nieuwe loonbeweging begonnen. De eischen der werklieden in de fotografische industrie moeten bijna in hun vollen omvang aanvaard worden. De veel te ver gaande vorderingen der boekbindersgezellen werden afgewezen.

Aan de andere zijde, zoo schrijft de handelskamer, dreigt een nieuwe papiernood. De vervaardiging van cellulose is in December 1918 gedaald op 20.000 t, tegen ongeveer 40.000 t. in October. De vervaardiging van papier is dientengevolge sterk verminderd. Zij bedroeg reeds in November nog slechts 77.000 t. tegen 107.000 t. in October. Doordat de meeste cellulose- en papierfabrieken door den kolennood tot stilstand gedwongen zijn, moet gerekend worden op een zeer spoedig gebruik der nog bestaande voorraden. De handelskamer te Kassei deelt mede, dat door de groote vermindering van het aantal opdrachten aan de boek- en steendrukkerijen de arbeidstijd van 53 op 48 uur per week is gebracht moeten worden. Door de handelskamer te Stuttgart wordt medegedeeld, dat de uitgevers, wegens de sterk gestegen vervaardigingskosten, hun aantal opdrachten zeer merkbaar verminderen. Daar ook in den boekhandel de vraag naar boeken sterk daalt, wordt eerst van eene daling der loonen een verbetering van den toestand verwacht.

Een protest der Engelsche papierfabrikanten. — De Engelsche papierfabrikanten maken bezwaar tegen de door den minister van handel in uitzicht gestelde bepaling, waarbij de import van papier wordt toegestaan tot een hoeveelheid van % van vóór den oorlog.

Bij een onderhoud dat de «Times» had

Sluiten