Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

352

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL 1919. No. 27

met den directeur der National Paper and Pulp Co., zeide laatstgenoemde o.a.: «Wij hebben geen bezwaar tegen een eerlijke concurrentie van buitenlandsche tegenstanders, doch wel tegen den import van papier dat gemaakt is bij langere werktijden en lager loonen dan hier. Terwijl de Engelsche papiermakers 48 uur per week werken, bedraagt de werktijd in Scandinavië 52 uur. Hij verklaarde voorts dat opheffing van de invoerbeperkingen het sluiten van 31 Engelsche fabrieken zou beteekenen. (,De Telegraaf).

Inhoud van tijdschriften

L e D r o i t d'auteur. No. 3. - Partie officielle. Législation intérieure: Mesures prises en raison de 1'état de guerre actuel. Canada. Règlement pour 1'application de la loi de 1914 sur les mesures de guerre (du 6 janvier 1919). - Partie non'officielle. Études générales: La réforme de la législation italienne en matière de propriété intellectuelle (Nicolas Stolfi). - Le domaine public payant en matière de propriété littéraire et artistique. - Jurisprudence. - Nouvelles diverses.

ADVERTENTIËN

ABONNEMENT. Voor Nederland: f 4.— per 3 maanden. Voor het buitenland, bii vooruitbetaling: f 9.30 per halfjaar. Afzondert, nrs. 20 cent. Bewijsnrs. 15 cent. — —■

Alphabetischt Lijst van boeken, trjdschriften enz., rost titelregister, fvitgave van de Vereeniging): per ]aat (12 nrs.) f 1 50; afzondert, nrs. 15 cent — — — —

Ter overname gevraagd een niet te groote

Boek- en Papierhandel

Br. m. voll. inl. onder het Nr. dezer Advert. aan het Bureau van dit Blad. 1230

Uitgever van een Handelsweekblad zoekt een

BEDIENDE

op de hoogte van alle voor¬

komende werkzaamheden, als correctie, opmaken der rubrieken, enz. Zij, die reeds een dusdanige functie hebben bekleed, genieten de voorkeur. Uitvoerige sollicitaties m. opgave verl. salaris onder lett. Z Z 1435 ALG. ADVERT.BUR. A. DE LA MAR Azn., te Amsterdam. 1225

Een net persoon biedt zich aan als

BEDIENDE

Goed bekend in den boekhandel en bekend met de administratie.

Br. onder h. Nr. dezer Adv. a. h. Bureau v. d. Blad. 1238

Hiermede berichten wij, dat de afdeeling Uitgaven der NAAML. VENN. 6* N. TEULINGS' DRUKKERIJEN

is omgezet in de

N. V. TEULINGS' UITGEVERS MAATSCHAPPIJ

gevestigd te 's-Hertogenbosch

Als Directeur zal optreden de heer A. W. COEBERGH, terwijl als gedelegeerd Commissaris is aangewezen de heer Mr. FRANS TEULINGS.

Wij verzoeken U het tot heden door ons geleverde over te brengen op rekening der nieuweVennootschap.

NAAML. VENN. C. N. TEULINGS' DRUKKERIJEN 's-Hertogenbosch, 1 April 1919 1 1213

FIRMA D. BOLLE, te Rotterdam, vraagt tegen 15 April of 1 Mei voor hare Afdeeling Boekhandel een-

FLINKE BEDIENDE

geheel op de hoogte van het vak, in staat om zelfstandig de binnenlandsche administratie te voeren. Sollicitanten gelieven zich uitsluitend schriftelijk aan te melden en behalve uitv. inlichtingen omtrent vorigen werkkring tevens verlangd salaris op te geven. 1242

N.V. NEDERLANDSCHE FABRIEK VAN GEVOERDE LUXE- EN HANDELSENVELOPPEN TE VENLO - ELECTRISCHE ENVELOPPENFABRIEK

Wekelijksche productie méér dan twee millioen Handels», Dienst- en Acte-enveloppen Bieden aan een partij enveloppen uitstekend geschikt voor het verzenden van drukwerken 1200

Sluiten