Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1919. No. 27

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

353

AANKONDIGING

Blijkens acte, 29 Maart 1919 voor Notaris Mr. J. G. BROUWER N1JHOFF, te Utrecht verleden, is door de Heeren JACOB VAN BODEGRAVEN, boekdrukker, uitgever en boekhandelaar, en JAN FREDERIKWILLEM BIELEMAN, boekdrukker en uitgever, beiden wonende te De Bilt, aangegaan eene handelsvennootschap onder firma, welke vennootschap gevestigd is te De Bilt, gedreven wordt onder de firma: „VAN BODEGRAVEN EN BIELEMAN", en ten doel heeft de uitoefening van het drukkers-, boekbinders-, uitgevers- en boekhandelaarsbedrijf met alles, wat daartoe in den ruimsten zin behoort.

Deze vennootschap is aangegaan o. m. onder de volgende bepalingen:

De vennootschap wordt geacht, te zijn ingegaan 1 Februari 1919 en zal eindigen 31 Decmber 1919, mits de eene vennoot minstens zes maanden vóór laatstgemeld tijdstip van zijn verlangen tot beëindiging der vennootschap aan den anderen vennoot kennis geeft.

Bij gebreke van deze kennisgeving zal de vennootschap stilzwijgend nog gedurende één jaar telkens worden verlengd, totdat eene kennisgeving als hiervoor bedoeld, minstens zes maanden vóór het verloop van eenigen termijn van één jaar za! zijn gedaan.

Ten aanzien van derden zal de vennootschap geacht worden, stilzwijgend nog telkens met één jaar voort te duren, totdat de ontbinding overeenkomstig het bepaalde in art. 31 W. v. K. is ingeschreven en bekend gemaakt.

Ieder der vennooten is bevoegd voor de vennootschap te handelen en voor haar met de firma te teekenen, de vennootschap aan derden en derden aan de vennootschap te verbinden, alles evenwel uitsluitend voor zaken, welke vallen binnen de grenzen, door het doel der vennootschap aangewezen, of met

dat doel in onmiddellijk verband staan.

De medewerking van beide vennooten wordt echter gevorderd voor het opnemen van gelden boven een bedrag van ƒ 1000.-, het ter leen geven van, gelden, het teekenen van handelspapier anders dan dat voortvloeiende uit gedane leveringen, voor het aangaan van dadingen, compromissen en accoorden, het aangaan van borgtochten, het verkrijgen en vervreemden van onroerende goederen, het verleenen van zakelijke rechten, het optreden in rechten, het berusten in rechtsvorderingen en het nemen van executoriale maatregelen, voor het verpanden van roerende goederen, het koopen van-ofspeculeeren in fondsen en het aangaan van alle handelingen die buiten de grenzen, in het vorige lid omschreven, vallen.

Onder het opnemen van gelden wordt niet verstaan het bij den eventueelen kas; sier der vennootschap beschikken over beschikbare kasgelden.

Namens de vennooten: J. G. BROUWER NIJHOF, Notaris. Utrecht, 1 April 1919. 1231

Positie Drukkerij

In goed bekend staande d r u k k e r ij die voor uitbreiding vatbaar is wordt spoedigst als

ADJUNCT DIRECTEUR

gevraagd een bekwaam» actief, vooruitstrevend en betrouwbaar JONGMENSCH P.G., grondig bekend met 't drukkerijbedrijf, courantadministratie enz. en zoo mogelijk in staat zich eenigszins finantieel te interesseeren. Bij gebleken geschiktheid, levenspositie. 1228 Br. fr. met opgaaf van referentiën, verlangd salaris en event. te storten bedrag onder het Nr. dezer AdverL aan het Bureau van dit Blad.

Boekdrukkerij

zoekt in relatie te komen met Uitgever tot samenwerking bij 't drukken en exploiteeren van uitgaven»

Brieven onder het Nr. dezer Advertentie aan het Bureau van dit Blad. 1232

DIRECTEUR

In omvangrijk Uitgeversbedrijf met eigen flinke Drukkerij, welke tevens doorloopend van vast particulier werk is voorzien, bestaat gelegenheid voor een ontwikkeld heer, met grondige ervaring in uitgeverij en ev. boekhandel, als mede-Directeur te worden aangesteld.

De te benoemen functionnaris moet zich in de zaken eenigszins financieel kunnen interesseeren.

Brieven onder het Nr. dezer Advertentie aan het Bureau van dit Blad. 1216

Sluiten