Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1919- Mo. 28 NIEUWSBLAD VOOR

DEN BOEKHANDEL

368

Modern-bibliotheek. Serie van hedendaagsche romans. Amsterdam, Van Holkema & Warendorf. 16<>. [16x12].

Per dl., geb. ƒ 1.25 20. Priem, G. H.: De doode. (Hl blz.).

Moerkerken, P. H. van: Het nieuwe Jeruzalem. Amsterdam, P. N. van Kampen & Zoon. 80. [205x 14]. (IV, 192 blz.).

ƒ 2.90; geb. ƒ 3.75

Opwaarts. Orgaan van den Bond van christen-socialisten. Red.: A. Tjaden-v. d. Vlies, Tr. Kruyt-Hogerzeil,B. deLigt. 12e jaargang. 1919-1920. No. 1 (574) (4 April). Utrecht, Bureau van administr.: Haverstraat 20. Fol. [325x25]. Per jrg. (52 nrs.) ƒ 2.40

Orgaan der Vereeniging ter beoefening van de krijgswetenschap. Red.: J. C. v. d. Belt. 1918/1919. Afl. 1. 's-Gravenhage, C. Blommendaal. 8°. [225 x 14]. per jrg. (? nrs.) ƒ 4.—

Panorama. Geïllustreerd weekblad. 6e jaargang. 1918/1919. No. 1 (Juli). Leiden, A. W. Sijthoff's Uitgevers-maatschappij. Fol. [41 x 29]. Per jrg. (52 nrs.) ƒ 7.—

Afz. nrs. a » -.15

Priem, G. H., zie: Modern-bibliotheek.

Proef-examen. Repetitieboekjes voor leerlingenvan gymnasia, hoogereburgerscholen, kweekscholen, normaallessen, enz. Utrecht, W. Leijdenroth van Boekhoven. 8°. [195x135].

1. Sturing, J.: Dierkunde-systematiek. 2e druk, herzien door M. M. (40 blz.). ƒ -.50

IV. Plantkunde-morphologie, enz., door M. M. (24 blz.). ƒ -.40

Rust roest. [Landbouwblad]. 10e jaargang" 1919-1920. No. 1 (3 April). 's-Hertogenbosch' Administratie «Rust roest», Emmaplein. Fol. [60x43]. Per jrg. (51 nrs.) ƒ -.80

School, De technische, onder leiding van E. J. Rothuizen en F. Wind. Goes, Oosterbaan & Le Cointre. 8°. [225 x 145].

2. Rothuizen, E. J.: Sleenconstructieleer. 2e druk. (243, 8 blz., m. 317 tig. tusschen tekst). ƒ 3.90 ; geb. ƒ 4.50

Opnieuw geplaatst met verbeterde prijsopgaaf

Schuster, J. T.: Hóe men zich bij de dames het best bemind kan maken. Naar het Hoogduitsch. 6e druk. Rotterdam, D. Bolle. 8°. [185 x 135]. (iv, 102 blz.). ƒ -.70

Staten en volkeren. Geschriften over internationale politiek van den tegenwoordigen tijd. He serie. Baarn, Hollandia-drukkerij. 80. [235 x 155].

1. Wickevoort Crommelin, H. S. M. van : De toekomst van Oost-Azië. (36 blz.). /-.45

Sturing, J., zie: Proef-examen.

T. G. Technisch gemeenteblad. Maandblad voor technische, aesthetische, hygiënische

en economische verzorging van gemeentewerken, stedenbouw en volkshuisvesting. Hfdred.: W. J. de Groot. 5e jaargang. 1919/1920. No. 1 (April). Amsterdam, L. J. Veen. Fol. [315x225]. ,

Per jrg. (12 nrs.) ƒ 5.50, p. p. ƒ 5.70 Afz. nrs. a » -.60

Toekomst, De. Orgaan der Land. Fed. van sociaal-anarchisten in Nederland. Comm, v. red.: Joh. J. Lodewijk, J. Thesing Dzn. en M. de Boer. 27e jaargang. 1919/1920. No. 1 (5 April). Middelburg, Adres van administr.: Lombardstraat 61. Fol. [50 x 34].

Per jrg. (52 nrs.) ƒ 2.— Afz. nrs. a » -.04

Vakblad, Het, voor den werktuigkundige en den electrotechnicus. 17e jaargang. 1919/1920. No. 1 (2 April). 's-Gravenhage, H. E. Heikens. Fol. [325 x 245].

Per jrg. (52 nrs.), p. p. ƒ 6.50 Afz. nrs. a » -.25

Vlugschriften, Christen-socialistische. Rotterdam, Vereeniging voor religieus en maatschappelijk werk, dir. J. P. Honnef. 8°. [225x 15].

XVI. Kruyt, J. W.: Gewetensvrijheid, dienstweigering, ontwapening. Rede in Februari 1919 in de Tweede kamer uitgesproken. (16 blz.). ƒ -.05

Vooren, H. A. P. M. ter, zie: Handboek ten dienste van de suikerriet-industrie en de rietsuiker-fabricage op Java.

Wachmann, D.: Practisch leerboek der Hoogduitsche taal en conversatie. Amsterdam, Bureau Scriba. 8°. [22x15].

t 3e druk. (IX, 107 blz.). ƒ 1.50

Scriba's praktische taalboeken. No. 2.

Wagenvoort, Maurits: Het huwelijk van een Oranje-princes. Historisch tooneelspel in 4 bedrijven. [9 m., 3 vr.]. Amsterdam, Van Holkema & Warendorf. Gr. 8°. [255x165], (51 blz.). ƒ -.90

Wickevoort Crommelin, H. S. M. van, zie: Staten en volkeren.

Wisse, Ds. G.: De dood en het hiernamaals. Lelden, Buurman & De Kier. 1918. 8». [24 x 16]. (145, 5 blz.). ƒ ?

Wumkes, Dr. G. A.: Heugenis. 1 April 1894-1 April 1919. Sneek, A, .1. Osinga.80. [21x135]. (16 blz.). ƒ-.20

BERICHTEN EN MEDEDEELINQEN J. M. Roos van den Berg f

Bij het ter perse gaan van dit nummer vernemen wij, dat op Maandag 7 April, in den leeftijd van ruim 63 jaar, plotseling is overleden de heer J. M. Roos vart den Berg, firma Van Gogh's Boekhandel te Amsterdam.

Sluiten