Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

364

NIEUWSBLAD VOOR

De overledene was gedurende vele jaren beambte der Commissie tot regeling van het vertalingsrecht.

A. M. J. Everling

Den 15en April a.s. zal de heer A. M. J. Everling gedurende 40 jaar in betrekking zijn bij de firma Lutkie & Smit, te Amsterdam. De heer Everling is thans hoofd van het personeel der firma, en de goede diensten die de jubilaris gedurende deze 40 jaar zijn patroons bewezen heeft, zullen dien dag zeker niet vergeten worden.

Vennootschap

Bij akte, 29 Maart verleden, is door de heeren J. van Bodegraven, boekdrukker, uitgever en boekhandelaar, en J. F. W. B iele man, boekdrukker en uitgever, beiden wonende te De Bilt, aangegaan eene handelsvennootschap onder firma, welke is gevestigd te De Bilt, gedreven wordt onder de firma Van Bodegraven en Bieleman en ten doel heeft de uitoefening van het drukkers-, boekbinders-, uitgevers- en boekhandelaarsbedrijf, met alles wat daartoe in den ruimsten zin behoort.

De vennootschap vangt aan op 1 Februari 1919 en zal eindigen 31 December 1919.

Ieder der vennooten is bevoegd voor de vennootschap te handelen en voor haar met de firma te teekenen. De medewerking van beide vennooten wordt echter gevorderd voor het opnemen van gelden boven een bedrag van 1000 gulden en het verrichten, van alle handelingen welke vallen buiten de grenzen door het doel der vennootschap aangewezen.

(.Nederl. Staatscourant' no. 79).

Uitgaven in voorbereiding

Binnenkort zal verschijnen bij den uitgever j. F. van de Ven, te Baarn, een geïllustreerd werk «Tabaksteelt», korte handleiding voor de teelt en bewerking van tabak, door G. Jacobs.

Regata. — Op initiatief van den heer W. H. de Buisonjé, zal aan den Admiraal de Ruyterweg op de terreinen, die het eigendom zijn van de Wereld-Bibliotheek, eene tentoonstelling gehouden worden op hetge-

DEN BOEKHANDEL 1919. No. 28

bied van bedrijfsreclame en de grafische vakken, R. E. G. A. T. A.

Het doel der tentoonstelling is:

1°. een volledige verzameling te geven van kunstwerken op het gebied van reclame (affiches, enz. gewrocht door Nederlandsche kunstenaars);

2°. een vergelijking te maken tusschen den arbeid van de leerlingen van de verschillende vakscholen op grafisch gebied;

3°. de producten van onze drukkerijen, (typografie, lithografie, kantoorboek- en papierhandel, enz ) met al datgene, wat daarmede in verband staat, ten toon te stellen.

Alle gebouwen voor deze tentoonstelling, zoowel de standgebouwen als de restaurants, zijn gehuurd van den Raad van Beheer van de Utrechtsche Jaarbeurs.

Uit het buitenland

«Polycarpe, der'Erbarmungslose», roman, door Hans Ludwig Rosegger, zal verschijnen bij de uitgevers-firma Schuster & Loeffler, te Berlijn.

«Opfergang», roman, door Fritz von Unruh, is verschenen bij Erich Reisz Verlag, te Berlijn.

«The Jervaise comedy», roman, door J. D.' Beresford, zal verschijnen bij de uitgeversfirma William Collins Sons & Co., Ltd., te Londen.

«The love spinner», roman, door Clara Turnbull, zal verschijnen bij de uitgeversfirma Methuen & Co., te Londen.

«The king of the smugglers», roman, door W. A. Stanley Hellyar, zal verschijnen bij de uitgevers-firma J. W. Arrowsmith, Ltd., te Bristol.

De Zwitsersche boekhandel in 1917. —

Uit Zürich meldt men aan de .Frankfurter Zeitung': In het jaar 1917 zijn volgens de Zwitsersche handelsstatistiek aan boeken ingevoerd: uit Duitschland 17.252 q netto; uit Frankrijk 7925 q; uit de overige landen 1415 q; totaal 26.591 q, vertegenwoordigend een waarde van ÏO1^ millioen francs. De uitvoer bedroeg naar Duitschland 4379 q, naar Frankrijk 7858 q, naar Oostenrijk-Hongarije 598 q en naar de overige landen559; totaal 13.390 q, vertegenwoordigend een waarde van 4.824.000 francs. Hoewel tot eene

Sluiten