Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

o<4

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

1919. No.

de heer J. H. DE WIT

Voor elke vacature geschiedt eene afzonderlijke candidaatstelling.

Elk correspondentschap kan slechts één candidaat stellen voor elke vacature.

Zulk eene candidaatstelling kan ook geschieden door groepen van ten minste tien leden.

De leden der Commissiën voor het Pensioenverzekeringsfonds, de Bouwstoffen, het Vertalingsrecht, de Onroerende Eigendommen en van Scheidslieden zijn terstond herkiesbaar.

De inzending van de namen der candidafen moet geschieden binnen 20 dagen na ontvangst der punten van beschrijving.

Het Bestuur noodigt de leden uit, hunne voorstellen voor de Algemeene Vergadering in te zenden vóór 15 Mei a.s-

Het Bestuur brengt in herinnering, dat aanvragen om tot lid voorgesteld te worden, schriftelijk, rechtstreeks aan den Secretaris of door tusschenkomst van den Correspondent, tijdig genoeg om den naam van den candidaat op de punten van beschrijving te plaatsen en naar zijne bevoegdheid in verband met art. 6 en 7 onderzoek te doen, aan het Bestuur gericht moeten worden.

Tevens wordt herinnerd, dat alleen over die candidaten kan gestemd worden, wier namen op de punten van beschrijving vermeld staan, en dat zij, die zich na de verzending daarvan nog mochten aanmelden, eerst een volgend jaar als lid kunnen worden voorgesteld.

Het Bestuur voornoemd: A. B. VAN HOLKEMA, Voorzitter Dr. A. G. C. DE VRIES, Secretaris Amsterdam, 9 April 1919

PENSIOENVERZEKERINGSFONDS BERICHT AAN DE DEELNEMERS

Commissarissen herinneren bij dezen de deelnemers er aan, dat, voor zoover de jaarlijksche grondpremie sinds 1 Mei 1918 nog niet in eens of in gedeelten is gestort, het bedrag dier premie vóór of op 30 April a.s. aan de Maatschappij „De Globe" moet zijn overgemaakt of aangezuiverd, ook al heeft in een vroeger verzekeringsjaar (dus vóór 1 Mei 1918) eene dubbele of grootere storting door derden plaats gehad (zie Art. 11 van het Reglement).

Tevens brengen Commissarissen in herinnering, dat de pensioenboekjes voor bijstorting van de Vereeniging uiterlijk op 15 Mei a.s. bij Commissarissen moeten ingeleverd worden, benevens een verklaring, dat de deelhebber op 30 April a.s. nog in dienst is bij een lid der Vereeniging.

Een gedrukt formulier hiervoor zal den deelhebbers dezer dagen worden gezonden.

De toezending van een en ander kan geschieden aan den Secretaris.

Commissarissen voornoemd : J. J. VAN DRUTEN, Voorzitter. PAUL NJJHOFF.

W. A. VAN ROOIJEN, Secretaris. Amsterdam, 9 April 1919

TER VERTALING AANGETEEKENDE WERKEN

Alle brieven inzake Vertalingsrecht gelieve men voorloopig te zenden aan den Secretaris der Commissie, den heer J. H. DE WIT, Utrechtschestraat 54, te Amsterdam.

Aangeteekende stukken aan hetzelfde adres, onder bijvoeging van Postkantoor Amstel.

Bij de Commissie tot regeling van het vertalingsrecht is volgens de laatste opgave ingekomen:

Sluiten