Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NlËÜWSfiLAb VOOR DEN BOEKHANDEL

919. No. 29

313

Bazin, Rané: De toute son Ame. Paris, Coil. Nouv. III. Paris, op 3 April 1919 door Hoes & Verbiest, uitgevers, te Gouda.

Het bewijs tot het recht van uitgave in de Nedeiiandsche taal van:

Benson: Robert Hugh. Richard Raynal, Solitary, London. Vanoden schrijver verkregen op 3 April 1919 door Hoes & Verbiest, uitgevers, te Gouda.

Namens de Commissie: J. H. DE WIT Amsterdam, 10 April 1919 Secretaris

NIET OFFICIEEL GEDEELTE

NIEUWE UITGAVEN IN NEDERLAND

De mededeelingen, welke uitgevers in deze rubriek geplaatst wenschen onder de titels hunner uitgaven, worden met 10 cent per regel berekend.

Acta Societatis üturgicae sanctie Willibrordi. Anno 1918. Utrecht, Dekker en Van de Vegt. Gr. 8°. [245x16]. (16 blz.).

Niet in den handel.

Advocatenblad. Tevens orgaan der «NederlandscheAdvocaten-vereeniging»,gevestigdte 's-Gravenhage. Comm. v. red.: Mr. J. v. Kuyk, mr. K. A. Rombach, mr. G. J. Salm en mr. R. van Woelderen. Ie jaargang. 1918. 's-Gravenhage, Boekhandel vrhn. öebr. Belinfante. 8». [225 x 155]. per jrg. ƒ 5.50

Alberts, Joh. C. P.: Synthese des gemeenen kwaads, behalve den laster. Voorzien van historische commentaren voor een belangstellend nageslacht. Amsterdam, P. N. van Kampen & Zoon. 8°.[195x 13]. (IV, 157 blz., m. e. portr.). Geb. ƒ 2.50

Bedrijf, Ons. Weekblad voor Nederland en België. Gewijd aan de belangen van den handel in katoenen en wollen lompen, oud ijzer, metalen, papier,gummi,jute,schoenen, leder en glasafval, beenderen, huiden, haar en vellen, benevens 2e hands artikelen, enz. 5e jaargang. 1919/1920. No. 1 (5 April). Hilversum, L. M. Sprong & Co.: Hilvertsweg 169. Gr. 8". [27 x 20].

Per jrg. (52 nrs.), p. p. ƒ 5.—

Beschouwingen, Eenige, over de veefokkerij in Zuid-Holland, in verband met het verslag van de jury aan de regelingscommissie voor de rijks- en provinciale stierenkeuringen in Zuid-Holland, over het jaar 1918. [Gorinchem, Stoomdrukkerij vrhn. T. Horneer]. 80. [215x135]. (21 blz.). / ?

Beysens, Dr. J. Th.: Hoofdstukken uit de bijzondere ethiek. Bussum, Uitgevers-maatschappij vrhn. Paul Brand. 8«. [21 x 16].

V. Inleiding op de bijzondere ethiek, ook in verband met moraal-theologie. (IV, 144 blz.).

ƒ 1.50

Boer, A. van den: Over de innerlijke schoonheid bij het zingen. Bussum, Uitgeversmaatschappij vrhn. Paul Brand. 8°. [21 x 145]. (58 blz.). ƒ 1.—

Bruyne, L. N. de: Scheepsbouw. Dictaat Zeevaartschool te Rotterdam. 4e, geïllustreerde druk. Gorinchem, J. Noorduyn & Zoon. Gr. 160. [205x 17]. (IV, 170 blz.).

Gecart. ƒ 3.75

Buffalo-Blll, de held van het wilde Westen. Eenige geoorloofde uitgave van colonel W. F. Cody, genaamd Buffalo-Bill. No. 286. Amsterdam, Roman-, boek- en kunsthandel. Gr. 80. [28x215]. ƒ -.15

Davids, A. B.; Over significa. Amsterdam, J. Emmering. Gr.80. [245x 16]. (V, 29 blz.).

ƒ-.60

Gerstel, J. J.: De kunst en het geestelijke. Leiden, A. VV. Sijthoff's Uitgevers-maatschappij. 8°. [235 x 165]. (48 blz., m. 6 pltn. tusschen tekst). f 1.25

Karthoorn, Mr. dr. M. A. G.: Staatscredietorganisatie. Batavia, G. Kolff & Co. ['s-Gravenhage, Martinus Nijhoff]. Gr. 8». [245x 165]. (XV, 367 blz.). ƒ 8.-; geb. ƒ 10.—

Horst, arts, M. D., zie: Voorschriften,

Wettelijke, omtrent quarantaine en bestrijding van besmettelijke ziekten in Nederlandsch-Indië.

Jaarboek, Sociaal, voor Nederland. Onder redactie van: Ir. J. W. Albarda, w, i., prof. mr. P. J. M. Aalberse, mej. dr. J. van Anrooy, prof. mr. P. A. Diepenhorst, prof. dr. D. van Embden, H. Ch. G. J. van der Mandere. 1918. II. Leiden, A. W. Sijthoff's Uitgevers-maatschappij. 8". [185x 125]. (X, 356 blz.). Gecart. /'2.75

Jaarboek, Statistisch, der gemeente Amsterdam. Uitgegeven door het bureau van statistiek der gemeente. 14e jaargang. 1917. [Tekst in de Nederlandsche en de Fransche taal]. Amsterdam, Johannes Muller. Gr. 8°. [26x 175]. (XXXII, 332 blz.). ' ƒ 3.—

Jörgensen, Johannes: Hoe ik christen werd. Geautoriseerde vertaling uit het Deensch door D. Logeman-Van der Willigen. Bussum, Uitgevers-maatschappij vrhn. Paul Brand. 8». [21 x 165].]. (XV, 197 blz.).

ƒ 2.75; geb. ƒ 3.75

Keegstra, H.: Hand- en leerboek voor de gemeente-financiën. Alphen a. d. Rijn, N. Samsom. 8°. [22 x 145].

I. (Algemeen deel). (X, 306 blz.). Geb. ƒ 5.75

Kooij, T. van der: De activiteit der ziel en wat er uit volgt voor de practijk van het onderwijs. Amsterdam, Drukkerij De Standaard. Gr. 8». [245 x 16]. (39 blz.). ƒ-.65

Sluiten