Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1919. No. 29

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

377

Uitgever, De. Maandblad van den Nederlandsche Uitgeversbond. Hfdred.: J. Tersteeg. Rechtskundig redacteur mr. K. Jansma. 2e jaargang. 1919-1920. No. 1 (April). Leiden, Bureau van administr.: Doezastraat 1-3-5. Gr. 80. [285x215]. Per jrg. (12 nrs.) ƒ 3.60

Verslag van de gouvernements automobieldiensten ter Sumatra's Westkunsten Palembang en Benkoelen over het jaar 1916. [Uitgegeven door het] departement van gouvernementsbedrijven in NederlandschIndië. Batavia, Landsdrukkerij. 1918. ['s-Gravenhage, Martinus Nijhoff]. Gr. 8'. [275 x 23]. (III, 43 blz., m. 1 uitsl. krt.). ƒ -.75

Verslag van de gouvernements transporten in eigen beheer over het jaar 1916. [Uitgegeven door het] departement van gouvernementsbedrijven in Nederlandsch-Indië. Batavia, Landsdrukkerij. 1918. ['s-Gravenhage, Martinus Nijhoff]. Gr. 8°. [275x23]. (III, 78 blz.). / -.75

Voor onderwijs en opvoeding. Uitgaven van het Gereformeerd schoolverband. Amsterdam, Drukkerij De Standaard. 8°. [235 x 165]. 16. Wirtz Czn., J. C. : Voortgezet onderwijs. (23 blz.). ƒ -.45

Voorschriften, Wettelijke, omtrent quarantaine en bestrijding van besmettelijke ziekten in Nederlandsch-Indië. Verzameld door M. D. Horst, arts. Eerste vervolg. Voorschriften over het jaar 1917. [Uitgegeven door de] Leidsche Vereeniging ter bevordering van de studie der tropische geneeskunde, afdeeling hygiëne en bacteriologie. Leiden, S. C. van Doesburgh. 80.[24x 155]. (II, blz. 185-200). ƒ ?

Wereldkroniek, waarin opgenomen De Week. (Geïllustreerd). 26e jaargang. 1919/ 1920. No. 1 (5 April). Rotterdam, Nijgh Van Ditmar's Uitgevers-maatschappij. Fol. [395x28]. Per jrg. (52 nrs.) ƒ 7.60

Weelde-uitgave > 11.—

Wirtz Czn., J.C.: Meisjesopleiding. Baarn, Uitgevers-maatschappij E. J. Bosch Jbzn. 80. [19x14]. (27 blz.). ƒ ?

Wirtz Czn., J. C, zie: Voor onderwijs en opvoeding.

Suikerberg, A. E.: De Amsterdamschestadsschouwburg-kwestie. Een overzicht van het over deze kwestie geschrevene, bijeengebracht. Uitgegeven met medewerking Van de afdeeling Amsterdam van het Nederlandsch Tooneelverbond. Amsterdam, Van Holkema & Warendorf. 8°. [215x155], (66 blz.). ƒ 1.25

Berichten en mededeelingen

J. M. Roos van den Berg

Door het overlijden van den heer J. M. Roos van den Berg verliest de Commissie

tot regeling van het Vertalingsrecht den zoo bij uitstek zaakkundigen beambte, die, meer dan dertig jaren, met onvermoeide toewijding de belangen der Commissie heeft voorgestaan.

Tijdens zijne ziekte alle werkzaamheden in zake de Commissie overnemend, kwam ik tot het volle besef van zijn zoo waardevollen arbeid, zijn geschoold oordeel.

Namens de Commissie voornoemd : J. H. de Wit, Secretaris

Vrijdag 11 April, des middags te twaalf uur, werd op de Nieuwe Oosterbegraafplaats te Watergraafsmeer het stoffelijk overschot van wijlen den heer J. M. Roos van den Berg ter aarde besteld.

Onder de daarbij aanwezigen bevonden zich de heeren J. L. Willem Seyffardt, voorzitter en J. H. de Wit, secretaris der Commissie tot regeling van het vertalingsrecht.

Aan de geopende groeve werd het woord gevoerd door den heer Klein, die den overledene herdacht als onvermoeid, hard werker.

Namens de familieleden dankte de oudste zoon voor de betoonde belangstelling.

Dat is nog eens 'n vak!

Als staaltje van beoord.eeling van het vakonderwijs in de typografie deelde de heer Ferd. Wierdels bij zijne op Donderdag 3 April voor de Nederl. Vereeniging van chefs in het grafisch bedrijf gehouden voordracht over vakopleiding het antwoord mede, dat een zettersleerling hem gaf toen hij, de heer Wierdels, hem vroeg: vind je het plezierig om naar de Vakschool te gaan?

«Ja», zei de jongen. «Me vader zegt: dat is nog eens 'n vak!»

Met begrijpelijk genoegen werd door den heer Wierdels, die zoo veel voor dit vakonderwijs deed, deze opmerking herhaald.

Bij de discussie welke op de voordracht volgde werden door eenige aanwezigen, chefs op boekbinderijen, mededeelingen van anderen aard gedaan.

«Het is een gruwel», zeide een, «dat een jongen die al zes jaar op een binderij werkt, nog nooit een boek heeft gebonden».

En uit wat de overige sprekers mededeelden bleek, dat wat de heer Wierdels bij zijne

Sluiten