Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

380

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

1919. No. 29

De socialiseering der Beiersche pers.

— Een Wolff-telegram meldt: De revolutionaire regeeringsraad heeft een verordening uitgevaardigd, betreffende de socialiseering der pers: Ten einde onmiddellijk een begin te maken met de socialiseering der pers, wordt de geheele Beiersche pers onder sociaal en economisch toezicht geplaatst. De geheele directie en administratie staan eveneens onder openbaar toezicht. De controle wordt onmiddellijk uitgeoefend door de bedrijfsraden. Bijzondere bepalingen zullen getroffen worden om meeningsuiting, in overeenstemming met de waarheid, te verzekeren. Tevens wordt algemeeneZondagsrust voorgeschreven.

Het Börsenblatt' meldt naar aanleiding hiervan het volgende: Den 30sten Maart werden de vertegenwoordigers van het dagbladbedrijf door het Zentralwirtschaftamt bijeengeroepen voor een bespreking,

waarbij de leider daarvan, dr. Neurath, de noodzakelijkheid van de socialiseering der dagbladpers uiteenzette. Door de regeering waren geen daartoe strekkende plannen ontworpen, doch werd het aan de beroepsorganisaties overgelaten, zelf de daartoe noodige, aan de veranderde tijdsomstandigheden aangepaste hervormingsplannen te ontwerpen. Dr. Neurath zette uiteen, dat de socialiseering hierin bestond, dat elke groep der bevolking volgens haar eigen wensch woning, voeding en kleeding en ook hare pers, volgens hare beteekenis, zou ontvangen. Het was een dwaling, aan te nemen dat men de wereld hetsocialisme wilde opdringen.

Inhoud van tijdschriften

H e t B o e k. No. 3. - Jkvr. C. H. de Jonge: Het Drachtthoneel van Zacharias Heyns. M. Boas: Een onbekende Cato-vertaling van den Gentschen drukker Joos Lambrecht. - Boekbespreking.

ADVERTENTIËN

ABONNEMENT. Voor Nederland: / 4.— per 3 maanden. Voor het buitenland, bif vooruitbetaling: f 9.30 per halijaar. Afionderl. nrs. 20 cent Bewijsnrs, 15 cent — —

Alphabetische Lgst van boeken, tgdschriften enz., m*t titelregister, (uitgave van de Vereeniging): per jau (12 nrs.) / 150; afzondert nrs. 15 cent — — — —

Door de Rotterd. Boekhandelaren werd verspreid no. 2 van de lijst „Boeken die men thans leest", opgaaf van boeken met kritieken, uitsluitend op litterair, modern-godsdienstig en kunstzinnig gebied, verschenen in 't tijdvak van 1 Nov. '18-1 April '19.

Confraters, die hiervoor belangstelling hebben, verzoek ik een proefnummer bij mij aan te vagen. Prijs per 1G0 ƒ5.— met firma-opdruk.

W. J. VAN HENGEL Rotterdam i32t

g. theod. bom

BEEEDIGD MAKELAAR EN EXPERT VOOR DE GRAFISCHE VAKKEN

TAXATIËN VOOR BEDRIJFSWAARDE, BOEDELSCHEIDING CRËDIETHYPOTHEEK, SUCCESSIE EN LIQUIDATIE. SCHADEREGELINGEN EN PUBLIEKE VERKOOPINGEN

KANTOOR: KCRKSTR. 3ïO~314. AMSTERDAM.TeL. N. S O r

TE KOOP AANGEBODEN

DE ZAAK VAN DE FIRMA K. BLEES GZ. - ZAANDAM

Solied pand, groot magazijn, met kapitaal woonhuis en aanhoorigheden en groote tuin. Gezamenlijke oppervlakte 600 M2. Reflectanten (geen tusschenpersonen) gelieven zich te wenden tot den makelaar K. ZWART Lz., te Zaandam. 1329

Sluiten