Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1919. No. 29

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

383

Bij ons ligt ter perse, om binnen eenige weken te verschijnen, het 1323

PROCES-VERBAAL

VAN HET

CHRISTELIJKE SOCIAAL CONGRES

gehouden te Amsterdam van 10-13 Maart 1919 EEN STANDAARDWERK VOOR VELE JAREN

Wij leveren dit werk, dat door een ieder, die zich op sociaal gebied beweegt, gaarne zal worden gekocht, aan den boekhandel tot 15 Mei a.s. op conditiën 7/6 en 4/3i/a met 20 % + 10 %.

De particuliere prijs is f7.— ingenaaid, ƒ8.50 in prachtband.

Collega's, die met dit goed verkoopbare boek willen werken, verstrekken wij gaarne prospectussen en inteekenlijsten.

DRUKKERIJ LIBERTAS-ROTTERDAM

GOUDSCHE SINGEL 105

N.V. V/H J. GILTAY ZN.

Electrische Boekbinderij

Leveren thans weder heel linnen

STEMPELBANDEN

Vraagt monsters en modellen 1299

Telef. Int. 165 - Dordrecht

Gevraagd zoo spoedig mogelijk in een der hoofdplaatsen van Nd.-Brabant

een Bediende

hoofdzakelijk voor de administratie, bekend met den Boekhandel en aanverwante vakken. Bij gebleken geschiktheid prima vooruitzichten.

Brieven met uitvoerige inlichtingen omtrent leeftijd, opleiding en verlangd salaris onder het Nr. dezer Advertentie aan het Bureau van dit Blad. 1296

Zoo spoedig mogelijk een

Eerste Bediende

gevraagd in een Boekhandel in Den Haag. Salaris ƒ 1500.— en provisie.

Br. met voll. inlichtingen onder het Nr. dezer Adv. aan het Bur. van dit Blad. 1313

Welke Uitgever

heeft interesse voor uitgave van een Propagandawerkje voor nieuwe opgang makende beweging (sociaal-ec. belang) Drankbestr. en Lieh. Ontw., geïll., waarvoor reeds een groot aantal afnemers bestaan en jaarlijks een groot aantal is te plaatsen. Zeer geschikt voor opname reclames en lichtdruk.

Organisateur is bereid en in staat verkoop zeer te bevorderen.

Br. motto „Uitgave" Alg. Adv.-Bur. A. DELA MAR Azn., Den Haag. 1314

UITGEVERS!

Journalist (Haagsch) met veel relaties, ondervinding en kennis op sociaal gebied, is in staat actueele schetsen en artikelen te leveren, ook «Haagsche Brieven» voor Dag- of Weekbladen.

Br. motto «Journalistiek» Alg. Adv.-Bur. A. DE LA MAR Azn., Den Haag. 1315

Sluiten