Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zes-en-tachtigste jaargang

No. 30 ?

Dinsdag 15 April 1919

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

UITGEGEVEN DOOR DE VEREENIG1NG TER BEVORDERING VAN DE BELANGEN DES BOEKHANDELS - VERSCHIJNT DINSDAG- EN VRIJDAGAVOND - REDACTEUR: P. BAUSCH

BUREAU: HEERENGRACHT 124/8, AMSTERDAM - TEL. 6844 N

Geabonneerden op en adverteerders in het Nieuwsblad voor den Boekhandel worden indachtig gemaakt, dat zij Voor zich als bindend erkennen en verplicht zijn na te leven de bepalingen van het Reglement voor het Nieuwsblad voor den Boekhandel en van artikel 13 van het Algemeen Reglement van de Vereeniging ter bevordering *an de belangen des Boekhandels, zooals die laatstelijk zijn vastgesteld en eventueel later zullen worden gewijzigdï

OFFICIEEL GEDEELTE

VEREENIGING TER BEVORDERING VAN DE BELANGEN DES BOEKHANDELS

BESTUURSVERGADERING op Woensdag den 23 April 1919, des middags te 1£ uur, in de Bestuurskamer. Agenda: Ingekomen stukken.

Het Bestuur voornoemd: A. B. VAN HOLKEMA, Voorzitter Dr. A. G. C. DE VRIES, Secretaris Amsterdam, 11 April 1919

TER VERTALING AANGETEEKENDE WERKEN

Alle brieven Inzake Vertalingsrecht Selieve men voorloopig te zenden aan «en Secretaris der Commissie, den heer «j- h. DE WIT, Utrechtschestraat 54, te «msterdam.

Aangeteekende stukken aan hetzelfde adres, onder bijvoeging van POSTKANTOOR AMSTEL.

Bij de Commissie tot regeling van net vertalingsrecht is volgens de laatste °Pgave ingekomen:

Benson, Robert Hugh: The Conventïonalists. London. Op 12 April 1919 door Hoes en Verbiest, uitgevers te Gouda.

(De eerste druk van dit werk verscheen te Londen in de maand October van het jaar igoSJ.

Benson, Robert Hugh: The Necromancers. Londen. Op 12 April 1919 door Hoes en Verbiest, uitgevers te Gouda. Van den schrijver verkregen op 8 Maart 1919.

Curwood, James Oliver: Swift Lightning. Uit Cosrnopolitan, New-York Cy., April 1919 no. 395 en volgende, op 10 April 1919 door L. J. Veen, te Amsterdam.

Desmousseaux de Givré, Mme. Em.: Un Curé de Campagne au XlXe Siècle. 2 Vols. Paris 1906 op 4 April 1919 door J, W. van Leeuwen (k. Fercken), te Leiden.

Namens de Commissie: J. H. DE WIT Amsterdam, 14 April 1919 Secretaris

FAILLISSEMENT L. VELLEMAN TE HILVERSUM

In de op 11 April j.1. gehouden verificatievergadering werd o.m. bekend gemaakt, dat de preferente vorderingen bedragen: ƒ1516.02, de concurrente: ƒ49114.12^, waartegenover staat een actief van ruim ƒ3000.—.

Door den gefailleerde is een liquidatie-accoord aangeboden in het kort inhoudende, dat de preferente schuldvorderingen en de faillissementskosten

Sluiten