Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

390

NIEUWSBLAD VOOR

DEN BOEKHANDEL 1919. No. 30

geheel, terwijl de concurrente schuldvorderingen vermoedelijk met 1 % zullen worden voldaan. De Correspondent voor Amsterdam: F. J. OLIVIER Amsterdam, 15 April 1919

NIET OFFICIEEL GEDEELTE

NIEUWE UITGAVEN IN NEDERLAND

De mededeelingen, welke uitgevers in deze rubriek geplaatst wenschen onder de titels hunner uitgaven, worden met 10 cent per regel berekend.

Arsenaal, Ons. Christelijke brochurenreeks. He serie. Zutphen, J. B. van den Brink & Co. 80. [195 x 125]. Per serie (10 nrs.) ƒ 2.50 3-5. Schilder, Ds. K.: Tegenstrijdigheden in den bijbel? (67 blz.).

Waterink, Ds. J.: Een critische beschouwing over no. 1-2: dr. C. Veltenaar: Bijbelcritiek. Bijlage bij no. 3/4. (16 blz.).

Baekelmans, Lode: Het gemoedelijk leven. Geïllustreerd door Jan van Wijk. Amsterdam, J. M. Meulenhoff. KI. 8". [17 x 11]. (184 blz.). Gecart. ƒ 1.10; geb. ƒ 1.65

Meulenhoff-editie. No. 104.

Beschouwingen, Eenige, over de veefokkerij in Zuid-Holland, in verband met het verslag van de jury aan de regelingscommissie voor de rijks- en provinciale stierenkeuringen in Zuid-Holland, over het jaar 1918. [Gorinchem, Stoomdrukkerij vrhn. T. Horneer].[Amsterdam, Boekhandel vrhn. Schalekamp, V. d. Grampel & Bakker]. 8". [215x 135]. (21 blz.). ƒ -.35

Opnieuw geplaatst met vermelding van prijs.

Bladen, Geneeskundige, uit kliniek en laboratorium voor de praktijk. Red.: prof. dr. W. Nolen. XXIe reeks. Haarlem, De Erven F. Bohn. Gr. 8». [265 x n].

Per reeks (12 nrs.) ƒ 7.—

III. Wertheim Salomonson, Prof. dr. J. K. A.: Over Röntgenologische plaatsbepaling van vreemde lichamen. (28 blz., m. fig. tusschen tekst). ƒ -.60

Broeck, V. van den: Cursus der Hóchdeutschen Schrift für den Schul- und Privatgebrauch. 5. Auflage. Haag, Joh. Ykema.1918. Gr.l6«. [21 x 17]. (24 blz.). ƒ-.35

*Brugmans, Prof. dr. H., en prof. dr. G. W. Kernkamp: Algemeene geschiedenis. 2e, herziene en bijgewerkte druk. Afl. 15/16. Leiden, A. W. Sijthoff's Uitgevers-maatschappij.

Catalogus van 's Rijks Ethnographisch museum. Leiden, Boekhandel en drukkerij vrhn. E. J. Brill. Gr. 8°. [265 x 19].

XII. Zuid-Sumatra(Sumatra IV). Door H. W. Fischer. (XXXI, 212 blz., m. 17 pltn., en afb. tusschen tekst). ƒ 4.90

Hetzelfde werk in de Duitsche taal.

XIII. Java. Hle gedeelte. Door H.H.Juynboll. (XV, 269 blz., m. 14 pltn.). ƒ 4.25

Hetzelfde werk in de Duitsche taal.

Celliers, Jan F. E.: Die saaier, en ander nuwe gedigte. Pretoria, Amsterdam, J. H. de Bussy. Kaapstad, Hollandsch-Afrikaansche Uitgevers-maatschappij vrhn. J. Dusseau & Co. 1918. 8°. [19x13]. (VIII, 108 blz.). Geb. ƒ 2.20

Dekkers, M. F.: Roomsch-katholieke godsdienstleer. 's-Hertogenbosch.C.N.Teulings' Uitgevers-maatschappij. 8°. [20x14].

III. De katholieke genadeleer. (Blz. 281-398).

ƒ -.55

Egmond, arts, A. A. J. van: Over de werking van geneesmiddelen bij totaal en partieel hartblok. Amsterdam, A. H. Kruyt. 8°. [225 x 145]. (IX, 93 blz., m.21 fig. op 8 pltn.).

Proefschrift, univ. Utrecht.

Fischer, H. W., zie: Catalogus van 's Rijks Ethnographisch museum.

Gids voor armenzorg en maatschappelijken steun in Nederland. Samengesteld in opdracht van de algemeene armencommissie. Rotterdam, W. L. & J. Brusse's Uitgeversmaatschappij. 80. [24x 165]. (XXVI, 174 en 328 blz.). ƒ 1.25

Handboekjes Elck 't beste, onder leiding van L. Simons. Amsterdam, Maatschappij voor goede en goedkoope lectuur. KI. 8°. [16x11].

Witt, \Iohan de : Brieven. Uitgegeven met steun van het comité voor een standbeeld voor Johan de Witt te 's-Gravenhage, door dr. N. Japikse. (X, 150 blz.).

ƒ -.70 ; gecart. ƒ -.95 ; linn. ƒ 1.10

Handleiding voor vrouwelijke handwerken. Alle soorten van handwerken voor school en huis. Door de redactie van «De Gracieuse». Leiden, A. W. Sijthoff's Uitgevers-maatschappij. Br. 160. [155x21].

16. Het kunststrijken. Stijfselbereiding en briljantglansstrijken benevens een inleiding over plooien of gouffreeren en het apprêteeren van gordijnen. Met 34 afbeeldingen. 2e druk. (36 blz., m. afb. tusschen tekst). ƒ -.40

Have, J. J. ten: Buiten ons vaderland. Tweede leerboekje der aardrijkskunde, met vele vragen en opgaven. 15e druk. 's-Gravènhage, Joh. Ykema. 8°. [195x 135]. (47 blz., m. pltn. tusschen tekst). ƒ -.35

Isolation, The, of Japan. An exposé of Japan's political position after the war. By the author of The problem of Japan. Amsterdam, Rotterdam, C. L. vanLangenhuysen. 80. [24 x 16]. (150 blz.). ƒ 3.—

Sluiten