Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

394

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

1919. No. 30

Verboden boeken in België. — Wij lezen in (Het vaderland':

Door de Vlaamsche bladen vernamen wij, dat in de lijst van dagbladen, boeken enz., die niet over de post mogen verzonden worden, de werken voorkwamen van Rodenbach en prof. A. Vermeylen en de liederen van Hullebroeck. In een langere lijst, die in Ons Vaderland afgedrukt wordt, komen o. a. nog voor:

De wapens neer, door Bertha v. Suttner; Een Vlaming in de oorlogsklem, door prof. J. de Cock; In oorlogstijd, door Stijn Streuvels; Vlaanderen door de eeuwen heen; al de werken van René de Clercq; Het

levende Vlaanderen, door Eram. de Bom.

Naar ons verzekerd wordt zou ook Pallieter van Felix Timmermans op dezelfde wijze verboden zijn.

De Soir, die deze zaak bespreekt, maakt hiervan een ernstige zaak wijl zij beweert, dat tijdens de bezetting eenige letterkundige werken zouden uitgegeven zijn door de Duitschers, n. 1. van prof. A. Vermeylen en

van A. Rodenbach, die door dit blad

... een priester genoemd wordt.

Vragenbus

Wie levert cahiers met millimeter papier? D. H. D.

ADVERTENTIËN

Boekverkooping

bij

S. GOUDA QUINT ARNHEM

Inzendingen voor deze veiling worden nog gedurende de maand April ingewacht. 1364

TE KOOP wegens omstandigheden op florissante plaats in Friesland, een van ouds bekende, druk beklante

DRUKKERIJBOEKHANDEL

(tezamen of elk afzonderlijk)

met uitgave van een weekblad. - Brieven onder het Nr. dezer Advertentie aan het Bureau van dit Blad. 1357

REIZIGERS!

Wie wil een zeer verkoopbaar artikel aan den Christelijken Boekhandel aanbieden?

Brieven onder het Nr. dezer Advertentie aan het Bureau van dit Blad. 1351

PANORAMA

DE GRACIEUSE

DE FILMWERELD

De groote belangstelling in bovengenoemde periodieken deed ons besluiten den Boekhandel werkmateriaal te zenden.

Wij rekenen thans op Uwe medewerking.

Bij doeltreffende verspreiding is SUCCES VERZEKERD. 1374

A. W. SIJTHOFF'S UITG.-MIJ. - LEIDEN

H.H. UITGEVERS

Ondergeteekende herinnert er U aan dat vanaf 1 Januari 1919 hare Afd. Boekhandel en Leesinrichting werd overgedaan aan den Heer H. W. POSTMA, alhier. Zij verzoekt U daarom dringend geen zendingen van boeken en vervolgwerken aan haar meer te adresseeren doch alleen aan den Heer H. W. POSTMA. Disposities met betrekking tot 1919 ook alleen aan den Heer POSTMA te richten, alleen over 1918 nog aan ADR. KOLLER & VAN OS, te Rotterdam. 1373

FIRMA D. BOLLE, te Rotterdam, vraagt tegen 1 Mei of eerder, voor hare Afdeeling Boekh. een BEDIENDE, op de hoogte van het vak en in staat zelfstandig de binnenlandsche correspondentie te voeren.

Sollicitatiën uitsluitend schriftelijk onder het Nr. dezer Advertentie aan het Bureau van dit Blad. 1363

Sluiten