Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

398

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL 1919. No. 30

Dezer dagen verschijnt:

Het Russische Bolsjewisme

Een ernstige waarschuwing

(Overdruk Handelsblad)

DOOR

WLADIMIR

Prijs ƒ0.40

H.H. Boekhandelaren helpt mee het Bolsjewisme te bestrijden, door deze brochure te etaleeren.

De heer WLADIMIR, die maanden achtereen het leven in de groote plaatsen van Rusland heeft gezien en meegemaakt, vertelt hier van de ontzettende toestanden ontstaan door de heerschappij der bolsjewisten.

Een prachtige propaganda tegen het Bolsjewisme.

Op aanvrage ruim in Commissie.

N.V. DRUKKERIJ JACOB VAN CAMPEN

AFD. UITGEVERIJ AMSTERDAM 1327

Alle boeken, kaartwerken en periodieken

uitgegeven door de firma W. E.J. TJEENK WILLINK, te Zwolle, worden van 9 April af geleverd met een crisistoeslag van 20 %, waarin niet begrepen is de 5 % toeslag voor de debitanten. 1343

De N.V. UITGEVERSMIJ. v/h. PAUL BRAND, te Bussum, bericht hiermede, dat de prijzen harer „Volks-Misboeken", banden A 1, A2 en C2 van af 12 dezer respect, zijn verhoogd tot ƒ5.50, ƒ6.25 en ƒ9.— plus de bekende 5 % opslag.

_ 1358

N.V. HUBERT DE GROOTS KANTOORBOEKENFABRIEK EN BOEKDRUKKERIJ - LEEUWARDEN

Kantoorboeken Losbladige boeken „Frisia" Kaart- en opbergsysteem

Drukwerken

1347

Gevraagd: Bijbelverklaring Dachsel; O. T. van Griethuyzen en 1 dito van v. Lingen. 1356

BIJBELTENT-BOEKH. Prinsengr. 60, A'dam

KONINKLIIKE BEGEER

UTRECHT HERINNERINGSPENNINGEN

Boekhandel - wederverkoopers 20 0/0 korting.

Bij groote bestelling bijzondere voorwaarden.

Sluiten