Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

404

NlfcUWbisLAD VOOR DEN BOEKHANDEL 1919. No. 31

«Le retour a la terre», roman, door Gilbert Stenger, is verschenen bij de uitgevers-firma Perrin & Cie., te Parijs.

«Dans la lurhière. Roman contemporain», door Léon Daudet, is verschenen bij den uitgever Ernest Flammarion, te Parijs.

«Siona a Paris», roman, door Myriam Harry, zal verschijnen bij de uitgevers-firma Arthème Fayard et Cie., te Parijs.

Publishers'association of Great Britain and Ireland. — De oorlog zal ook op de beroepsorganisatie in Engeland zijnen invloed doen gelden ; op de onlangs gehouden jaarvergadering der Publishers' asociation bleek althans een sterke strooming te bestaan voor eene algemeene toenadering tusschen alle belanghebbenden bij het boekbedrijf, uitgevers, boekhandelaren, drukkers, binders, en ook auteurs. Hoe men zich deze samenwerking denkt, kan echter eerst blijken als het verslag van genoemde vergadering verschenen is.

Het verslag over 1918 van de Association meldt, dat met ingang van 30 April a.s. de papier-controle wordt opgeheven, en eveneens alle beperkende bepalingen op den invoer van boeken en periodieken. De bepalingen ten opzichte van den uitvoer van boeken enz. naar geallieerde en neutrale landen zijn inmiddels opgeheven.

Het wetsontwerp tot heffing eener belasting op boeken als weelde-artikelen zal vermoedelijk ingetrokken worden.

Inhoud van tijdschriften

The Book monthly. April-afl. Grub street gossip. - Our friends in books.J. M. Bulloch : A jingle of «The jacket». James Milne: A royal author. - Gilbert Thomas : Friends. - Claire de Pratz: Realism and war. - Herbert Upward: What the clergy read. - C. E. Lawrence: Sinn fein and poetry.-

D. S. Meidrum: Travels in fiction. - Laura

E. Wilson: The woman novelist. - «The sign of four». - The reader's guide.

ADVERTENTIËN

Aanbesteding School behoeften

Burgemeester en Wethouders van AALSMEER, zullen op Maandag 5 Mei 1919, des avonds 7 uur, ten Gemeente-

huize aldaar, steden:

aanbe1394

de levering van de benoodigde schoolbehoeften aan de Openbare Lagere Scholen in hunne gemeente, over 1919

Bestek en voorwaarden ad ƒ 1.—t franco per post ƒ1.05, verkrijgbaar ter Gemeente-Secretarie.

G. Th'eod. bom

BEË6DIGO MAKELAAR EN EXPERT VOO» DE GRAFISCHE VAKKEN

TAXATIËN VOOR BEDRUFS WAARDE. BOEDELSCHEIDING CREDIF.TKVPOTHEEK,, SUCCESSIE EN LIQUIDATIE. SCHADEREGELINGEN EN PUBLIEKE VERKOO PINGEN

KANTOOR: kerkstr. 31 q-31 AMSTERDAM.Tel. N.SOS

FIRMA D. BOLLE, te Rotterdam, vraagt tegen 1 Mei of eerder, voor hare Afdeeling Boekhandel een

BEDIENDE

op de hoogte van het vak en in staat zelfstandig de binnenlandsche correspondentie te voeren. Sollicitatiën uitsluitend schriftelijk. 1409

DIRECTEUR 1408 gezocht voor flinke drukkerij in Indië; aanvangssalaris ƒ 6000.— per jaar plus winstgarantie. Vereischten bekwaam vakman, P.G. (beslist Christelijk), liefst ongehuwd. Event. vertrek spoedigst. Aanb. (die geheim blijven) onder het Nr. dezer Advert. aan het Bureau v. dit Blad. 1408

Sluiten