Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

407

1919. No. 31 NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

Bij den uitgever EMIL WEGELIN, Kortegracht 13, Amersfoort, ligt ter perse om in Mei te verschijnen: hoo

DE MOEILIJKHEDEN VAN HET FRANSCH

EERSTE DEEL

Verzameling van bastaardwoorden en andere, die door hunne gelijkenis met het Fransch bijzondere moeilijkheden opleveren bij de vertaling

MET VERKLARINGEN EN VOORBEELDEN DOOR

P. VAN DUINEN

gagT Een uiterst practisch, lexicographisch werk van den bekenden schrijver van verscheidene leerboeken op het gebied der Fransche en Duitsche taal.

Onmisbaar voor ieder die Fransch studeert of onderwijst

UIT DE VOORREDE VAN DEN AUTEUR:

„Een lange ervaring bij het onderwijs - onderwijs zoowel aan leerlingen van Hoogere Burgerscholen als aan candidaten van allerlei examens gegeven heeft mij de overtuiging geschonken, dat een lexicographisch werk als dit goede diensten zal kunnen bewijzen aan allen, die het Fransch bestudeeren of in die taal hebben te correspondeeren. Het zal ongetwijfeld ook welkom zijn aan degenen, die het Fransch onderwijzen, omdat ieder doceerende, wegens het groot aantal moeilijkheden, dat de Fransche taal biedt inzake de in dit werkje behandelde stof, stellig gaarne een zooveel mogelijk volledige alphabetische lijst zal willen hebben, die hem opheldering verschaft over 't een en ander, dat hem oogenblikkelijk niet meer helder voor den geest staat. Onze woordenboeken bevatten natuurlijk ook vele dezer woorden maar kunnen onmogelijk zulk een groot aantal opnemen, noch het geheel zoo uitvoerig door verklaringen en voorbeelden ophelderen, en deze juist zijn onontbeerlijk".

Prijs, stevig ingenaaid, in handig formaat ƒ2.40

Een doeltreffende reclame, welke bij verschijnen onder onderwijs- en studiekringen zal worden verspreid, zal den verkoop van dit werk zeer bevorderen.

Tot verschijndatum worden orders aangenomen tegen aanbiedingsprijs met 337»%. Bij 3 ex. 35%, 6 ex. 37 V2 %, 12 ex. 40 %, 25 ex. 45 %, 50 en meer ex. 50 %.

Sluiten