Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

415

1919. No. 32 NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

Geschriften van de Nederlandsche Vereeniging «Schoonheid in opvoeding en onderwijs». 's-Gravenhage, Uitgevers-maatschappij «Ontwikkeling». Gr. 8°. [245x16], 18. Gerhard, J. W.: Heemschut in Nederland, Zwitserland en Duitschland. (16 blz.).

ƒ-.30

Gopatha Brahmana, Das. Herausgegeben von dr. Dieuke Gaastra. Leiden, Buchhandlung und Druckerei vormals E. J. Brill. 80. [24 x 15]. (III, 44, 303 blz.). ƒ 7.20

Heinsius, Dr. H. W., zie: Boekerij, Kleine.

Jacobs, G.: Practische handleiding voor de teelt van witlof. (Met 11 afbeeldingen). [Assen, «Stoomdrukkerij Floralia»]. 8°. [24x16]. (20 blz.). ƒ -.50

Overdruk uit Floralia.^

Kautsky, Karl: De dictatuur van het proletariaat. Amsterdam, J.Emmering. 8°. [24x16]. (III, 81 blz.). ƒ 1.50

Laive, G. L. N. H. de, zie: Derksen, H. A., en G. L. N. H. de Laive.

Leder-industrie, De Nederlandsche. Vakblad voor leerlooiers, handelaren in leder, huiden, schors en andere looistoffen, schoenmakers, zadelmakers enz. 31e jaargang. 1919/1920. No. 1 (1 April). Doetinchem, Nederlandsche Drukkers- en uitgevers-maatschappij «C. Misset». Fol. [55x355].

Per jrg. (52 nrs.), p. p. ƒ 6.—

Levensvragen. Een brochurenreeks voor allen die in den geestesstrijd onzer dagen belang stellen. IXe serie. Baarn, Hollandiadrukkerij. 8°. [20x 135].

Per serie (10 nrs.) ƒ 3.50 Afz. nrs. a » -.45 7. Roodhuyzen, A.: De vrijzinnige debacle. (36 blz.).

Maandblad der Nederlandsche Vereeniging voor teekenonderwijs. Red.: F. de Graaf. 37e jaargang. 1919/1920. No. 1 (April). Amsterdam, Uitgevers-maatschappij vrhn. Van Mantgem & De Does. Gr. 8°. [25 x 165].

Per jrg. (12 nrs.) ƒ4.— Afz. nrs. a » -.50 Met examenopgaven » -.75

Voor leden der Nederlandsche Vereeniging voor teekenonderwijs : per jrg, ƒ 2.—.

Naar de bevrediging. Brochurereeks over belangrijke vraagstukken in verband met de komende gelijkstelling van openbaar en bijzonder onderwijs. Onder leiding van J. Lens en H. J. van Wijlen. Ile serie. Baarn, E. J. Bosch Jbzn. 1918. 8°. [24 x 165].

Per serie (6 nrs.) ƒ 2.40 Per 2 seriën (12 nrs.) » 4.20 Afz. nrs. a » -.50 7. Fabius, Mr. D. P. D.: De groote steden en het schoolvraagstuk. (32 blz.).

Nederland vooruit! Nationaal weekblad ter bevordering van welvaart door arbeid, orde en plichtsbetrachting. (Officieel orgaan van den Nederlandschen Bond van vrijwillige burgerwachten). Red.: Wm. de Bruyn. le jaargang. 1919/1920. No. 1. Rotterdam, Bureau van administr.: Spoorsingel 39. Fol. [40x27].

Per jrg. (52 nrs.), p. p. ƒ 3.— Afz. nrs. a » -.15

Opgaven, Wiskundige, met de oplossingen door leden van het Wiskundig genootschap ter spreuke voerende «Een onvermoeide arbeid komt alles te boven». Dl. XIII, le stuk. Amsterdam, H. C. Delsman. 8°. [235 x 15]. (65 blz.). Per dl. ƒ 6.—

Pad, Het Theosophisch. Internationale maandelijksche revue, buiten kerkelijk en politiek verband, onder leiding van Katherine Tingley. Red.: A. Goud. Dl. VIII. No. 1/2 (Juli-Aug. 1918). Groningen, Administratie Het Theosophisch pad: Noorderbinnensingel 2. Gr. 8°. [27x 195].

Per jrg. (6 nrs.) ƒ 2.50

Panorama. Geïllustreerd weekblad. 6ejaargang. 1918/1919. No. 1 (Juli). Leiden, A. W. Sijthoff's Uitgevers-maatschappij. Fol. [41 x 29]. Per jrg. (52 nrs.) ƒ 7.60

Afz. nrs. a » -.15

Opnieuw geplaatst met verbeterde prijsopgaaf.

Recht, Nederlandsch administratief. Handleiding bewerkt door prof. mr. P. J. M. Aalberse, mr. J. P. Fockema Andreae, prof. mr. A. Anema, prof. mr. D. van Blom, mr. J. J. Boasson, prof. mr. H. W. C. Bordewijk, prof. mr. G. W. Bruins, prof. jkhr. mr. W. J. M. van Eysinga, jkhr. mr. W. D. de Jonge, mr. J. B. Kan, mr. S. J. R. de Monchy, mr. L. A. Nijpels, mr. H. Reuyl, prof. mr. A. A. H. Struycken, mr. J. van Gelein Vitringa, prof. mr. C. van Vollenhoven, mr. C. W. de Vries, en mr. J. Wolterbeek Muller, met medewerking van andere oud-leerlingen van prof. mr. J. Oppenheim, ter gelegenheid van diens zeventigsten verjaardag 3 Maart 1919. Haarlem, De Erven F. Bohn. Gr. 8". [26x17]. (XI, 687 blz., m. e. portr.).

ƒ 12.50; geb. ƒ 15.—

Reglement op de door of vanwege het departement van waterstaat te houden aanbestedingen van werken en leveringen. ['s-Gravenhage, De Gebrs. Van Cleef]. 8". [215x14]. (7 blz.). ƒ -.10

Revue semestrielle des publications niathématiques rédigée sous les auspices de la Société mathématique d'Amsterdam par H. de Vries, J. Cardinaal, W. Kapteyn, J. C. Kluyver, J. Wolff. Tome XXVII. (le partie). [1918, Avril-Octobre]. Amsterdam, Delsman en Nolthenius. 8°. [24x15].

Per dl. (2 stkn.) ƒ 6.—

Sluiten