Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

420

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

1919. No. 32

Belangrijk Bericht!!!

10 Mei a.s. verschijnt de le aflevering van

en zal op den lOden van elke maand verschijnen.

Dit tijdschrift wordt gedrukt op zeer goed illustratiepapier

in gekleurd omslag.

Alle leden van den Nederl. Debitantenbond ontvangen

dit maandblad gratis.

De prijs is per jrg. fr p. p. f 5.- netto.

Voor hen, die zich echter vóór 7 Mei a.s. abonneeren,

noteeren wij 1 abt. voor f 3.50 voor den jaargang

1919/1920, derhalve een reductie van 30%.

Gaarne komen wij, zonder eenige verplichting Uwerzijds, U even bezoeken teneinde U een proefnr. te toonen en over

een eventueel advertentiecontract te spreken.

Boekhandelaars, die bereid zijn, zich voor de advertentie-

afdeeling van „DE DEBITANT" te interesseeren, waartoe ieder debitant zeker dikwijls in de gelegenheid is, gelieven

ons conditiën aan te vragen, hetgeen beslist de moeite loont.

JOHANNES MORKS - Uitgever - 's-Gravenhage

Sluiten