Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1919. No. 32 NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

423

De aanbiedingsvoorwaarden onzer Agenda's eindigen 1 Mei a.s. 1415

Indien U nog niet besteldet, zullen wij Uwe order alsnog gaarne tijdig ontvangen. AMSTERDAM BUKMAN & SARTORIUS

D. BLAZER & METZ

ROTTERDAM 1443

FABRIEK VAN: ENVELOPPEN, KANTOORBOEKEN, KINDERSPELEN,FANTASIE ARTIKELEN IN CRETONNE EN LEDER IMITATIE, SCHRIJF- EN PAPIERWAREN

Zooeven is verschenen:

DAS GOPATHA BRAHMANA

HERAUSGEGEBEN

von

Dr. DIEÜKE GAASTRA

Prijs /7.20

Van 9 April j.1. af is de crisistoeslag op onze Schooluitgaven van 10 %, verhoogd tot 20 %.

W. J. THIEME & CIE

ZUTPHEN 1436

Uitsluitend op aan¬

vrage in Commissie verkrijgbaar.

N.V.BOEKHANDEL EN DRUKKERIJ VOORHEEN E. J. BRILL

Leiden, 22 April 1919 1433

Van Ditmar's Couranten-Import

ROTTERDAM Wijnstraat 27 - Tel. 13907

levert

Fransche en Engelsche boeken en tijdschriften

op snelste wijze tegen laagst mogelijke prijzen

LEESBIBLIOTHEEKHOUDERS

Aangeboden voor de meestbiedenden, onderstaande gelezen doch zindelijke Romans.

De Gevloekte, Ponson du Terrail, 10 deelen, ingen.; Pleegdochter van den Galeiboef, 2 dln., ingen.; Zwarte Boek van Berlijn, 4 dln., ing.; 5 div. Romans, geb.; Verborgenheden onzer dagen, 2x2deelen, los; Poolsche Revolutie, 3 dln., 1 band; Halfstuiversmagazijn, 14 dln., 7 jaarg., los.

Brieven onder het Nr. dezer Advertentie aan het Bureau van dit Blad. 1425

Gevraagd: Winkler Prins, Geïll. encyclopaedie 3de druk compl. gebonden. Aanb. p. p. N.V. GROENEVELD'S BOEKHANDEL, te Arnhem. 1435

L. S. SNIJDERS

Tollensstraat 17, Den Haag

vraagt a contant WINKELGOEDEREN FONDSEN EN COPIJEN 1420

AANGEBODEN

voor de meestbiedenden:

1 ex. Jacob Maris, door T. de Bock, uitgave Scheltema & Holkema's Boekh.

Eigen Haard, 14 jaarg. in maandaflev. 1892, 1893, 1896 tot 1907. Brieven onder het Nr. dezer Advertentie aan het Bureau van dit Blad. 1424

Teruggevraagd vóór 25 April a.s., ter ruiling voor den nieuwen druk: 1421

P. R. BosC L. van Balen,

Atlas van Nederland, 2e druk.

W. Struik en W. J. Jongejan, De Fransche taal, IA, 12e druk.

Groningen J. B. WOLTERS

Gevraagd onder het Nr. dezer Advert.: Querido, De oude waereld; Kramers, Bonte, Dict. Francais, 2 dln.; Fruin, Verspr. geschriften, gel. k. d. 1426

Gevraagde en Aangeboden Boeken

Gevraagd :

H. van Baak, Hengelo. 'Wierdstna (Cutters), Naamtafels. *W. Prins, Encycl. 4e dr. 1 of m.ex.

Sluiten