Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

68 *Zes-en-tachtigste jaargang

No. 33 S

Vrijdag 25 April 1919

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

UITGEGEVEN DOOR DE VEREENIG1NG TER BEVORDERING VAN DE BELANGEN DES BOEKHANDELS - VERSCHIJNT DINSDAG- EN VRIJDAGAVOND - REDACTEUR: P. BAUSCH

BUREAU: HEERENGRACHT 124/8, AMSTERDAM ■ TEL. 6844 N

<ïeabonneerden op en adverteerders in liet Nieuwsblad voor den Boekhandel worden indachtig gemaakt, dat zij 'voor zich als bindend erkennen en verplicht zijn na te leven de bepalingen van het Reglement voor het Nieuwsblad voor den Boekhandel en van artikel 13 van het Algemeen Reglement van de Vereeniging ter bevordering wan de belangen des Boekhandels, zooals die laatstelijk zijn vastgesteld en eventueel later zullen worden gewijzigd

OFFICIEEL GEDEELTE

VEREENIGING TER BEVORDERING VAN DE BELANGEN DES BOEKHANDELS

AUTEURSWET 1912

Het Bestuur deelt mede, dat het volgende werk voor leden Her Vereeniging verkrijgbaar is a ƒ2.05 per gebonden exemplaar:

Het Auteursrecht in Nederland. Auteurswet 1912 en herziene Berner Conventie door Mr. dr. F. W. J. G. Snijder van Wissenkerke. Gouda 1912. 8°. Met Supplement, bevattende de Wet van den 16den Oct. 1914 tot wijziging van de overgangsbepalingen der Auteurswet 1912 Gouda 1914. 8°.

Ingevolge eene overeenkomst met de uitgevers Van Goor Zonen, te Gouda, is het Bestuur in de gelegenheid gesteld dit werk, de Auteurswet uitvoerig toelichtende met aanteekeningen ontleend aan hare geschiedenis en beschouwd in verband met de her¬

ziene Berner Conventie, aan de leden tegen 50 % van den particulieren prijs te verschaffen, met dien verstande echter, dat ieder lid slechts één exemplaar zal kunnen betrekken.

Aanvragen te richten tot den Administrateur der Vereeniging.

Het Bestuur voornoemd: A. B. VAN HOLKEMA, Voorzitter Dr. A. G. C. DE VRIES, Secretaris Amsterdam, 24 April 1919

TER VERTALING AANGETEEKENDE WERKEN

Alle brieven inzake Vertalingsrecht gelieve men voorloopig te zenden aan den Secretaris der Commissie, den heer J. H. DE WIT, Utrechtschestraat 54, te Amsterdam.

Aangeteekende stukken aan hetzelfde adres, onder bijvoeging van POSTKANTOOR AMSTÈL.

Bij de Commissie tot regeling van het vertalingsrecht is volgens de laatste opgave ingekomen:

Curwood, James Oliver: The honorof the big Snows. New-York, 1911, op 22 April 1919, door Nijgh & Van Ditmar's UitgeversMij., te Rotterdam.

Curwood, James Oliver: Flower of the North. A modern romance. New-York 1912, op 22 April 1919, door Nijgh & Van Ditmar's Uitgevers-Mij., te Rotterdam.

Sluiten