Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1919. No. 33 NIEUWSBLAD VOOR

Ivans: De man op den achtergrond. Uit het leven van Geoffrey Gill, detective. 2e druk. Geïllustreerd. Utrecht, A.W. Bruna & Zoon's Uitgevers-maatschappij. 8". [20,* 135]. (244 blz., m. afb. tusschen tekst).

ƒ 1.25; geb. ƒ 1.75

Jansen, P. fr. E. J. B.: Geschiedvervalsching. Leiden, Uitgevers-maatschappij «Futura». Gr. 80. [25 x 16]. Kplt. (20 af!.) ƒ 25.— 2. Galileo Galilei. (110 blz., m. e. pit.), ƒ 1.50

Kiliaan, H. N.: Javaansche spraakkunst. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff. Gr. 8°. [25 x 165]. (XXXI, 368 blz.).

ƒ 10.—; geb. / 12.—

Turner, Ethel S.: De bewoners van Misrule. Met platen van A. J. Johnson. 4e, verbeterde druk. Utrecht, A. W. Bruna & Zoon's Uitgevers-maatschappij. 8°. [195x 135], (VIII, 344 blz., m. afb. tusschen tekst, en 3 pltn.).

ƒ 1.40; geb. ƒ 2.—

Verhandelingen der Koninklijke Akademie van wetenschappen te Amsterdam. Amsterdam, Johannes Müller. Gr. 8°. [27 x 185], Afdeelingwis- en natuurkundige wetenschappen.

Eerste sectie. Dl. XII. No. 7. Brouwer, Prof. dr. L. E. J.: Begründung der Mengenlehre unabhangig vom logischen Satz vom ausgeschlossenen Driften. 2. Teil. Theorie der Punktmengen. (33 blz.). / -.80

Verslagen en mededeelingen der Koninklijke Akademie van wetenschappen. Afdg. Letterkunde. Ve reeks. Dl. IV, le stuk. Amsterdam, Johannes Müller. ƒ 1.40

Westerman, Mr. dr. W. M.: De concentratie in het bankwezen. Een bijdrage tot de kennis der economische ontwikkeling van onzen tijd. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff. Gr. 8°. [25x 165], (VII, 425 blz.).

ƒ6.-; geb. ƒ 8.-

Wladimir: Het Russische bolsjewisme. Een ernstige waarschuwing. Amsterdam, Drukkerij Jacob van Campen. 8°. [215 x nj. (41 blz). ƒ -.40

Overdruk uit het „Algemeen Handelsblad".

Muziek

Couperus, Jeanny, zie: Kint, Cor.

Klnt, Cor: Vredesdanklied. Voor een zangstem met pianobegeleiding. Tekst van Jeanny Couperus. Amsterdam, Seyffardt's Muziekhandel. Fol. [325 x 245], (7 blz.). ƒ 1.—

Magazijn-catalogus

R. W. P. de Vries, Amsterdam.

ulletin des livres anciens et modernes. No.

XXIV. 80. (91 blz.; nrs. 12646-13701).

DEN BOEKHANDEL

421

BERICHTEN EN MEDEDEELINGEN Jubileum

1 Mei a.s. hopen de heeren .1. van der Linden en J. Swaan, respectievelijk als conciërge en bediende werkzaam in het antiquariaat van de firma Burgersdijk & Niermans, te Leiden, den dag te herdenken waarop zij vóór 25 jaar hun functie hébben aanvaard.

Vennootschap

Met de ,Nederl. Staatscourant' no. 83 is verzonden een bijvoegsel (no. 494), bevattende de akte van oprichting en de statuten der naamlooze vennootschap Roman-, boeken kunsthandel, te Amsterdam. ,

Oprichters waren de heer J.P. van Rossutn, te Watergraafsmeer, en mej. A. U. A. Abraas, te Amsterdam.

Het doel der vennootschap is de uitoefening van het uitgeversbedrijf, den boek- en kunsthandel, en al hetgeen daartoe in den ruimsten zin des woords behoort.

De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 30 jaar, aanvangende 12 Februari 1919 en eindigende 31 December 1949.

Het kapitaal der vennootschap bedraagt ƒ 100.000, verdeeld in 100 aandeelen van ƒ 1000, waarvan 50 aandeelen zijn geplaatst en volgestort.

Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur onder toezicht van ten minste 1 en ten hoogste 3 commissarissen.

Uit het buitenland

«Clavel, soldat», roman, door Léon Werth, is verschenen bij den uitgever Albin Michel, te Parijs.

«Celle qui dormait», roman, door Jeanne Régamey, is verschenen bij den uitgever Edward Sansot, te Parijs.

«Le pays de leurs pères», roman, door Paul Wenz, is verschenen bij de uitgeversfirma Cailmann-Lévy, te Parijs.

«Klingende Seele», roman, door A. von Panhuys, zal verschijnen bij den uitgever Friedrich Rothbarth, te Leipzig.

«The leage of the Scarlet Pimpernel», roman, door baroness Orczy, is verschenen bij de uitgevers-firma Cassell & Co., te Londen,

Sluiten