Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1919. No. 33 NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

429

In den herfst van het jaar 1917 steeg de koers van den Mark op 10 roebel; een dagblad kostte toen door de hooge porto's 150 roebel per maand, terwijl de helft der nummers niet werd ontvangen. De Münchner Medizinische Wochenschrift kostte eerst 30, later 300 roebel per jaargang, en niettemin was de navraag enorm groot; de boekhandelaren hadden duizendmaal meer kunnen verkoopen dan zij ontvingen. De meeste navraag was naar oorlogslectuuren wetenschappelijke werken, in het bizonder naar geneeskundige boeken en naar de laatste nummers der ,Woche' .Leipziger Illustirte Zeitung', naar dagbladen en nieuwe romans.

The Publisher's association of Great Britaln and Ireland. — Uit het thans in ,Tne Publishers' circular' opgenomen verslag der algemeene vergadering van (Tne Publishers' association' blijkt welke plannen deze organisatie heeft gevormd met het doel, haar invloed op het geheele boekbedrijf te vergrooten. Door den voorzitter der Association is n.1. voorgesteld, een gebouw te

stichten, dat het centrum voor de beroepsorganisaties der uitgevers, boekhandelaren, drukkers, papierfabrikanten enz. kan worden. Dit voorstel werd gedaan onder dankzegging voor het gebruik van Stationers' Hall, waar tot dusverre alle vergaderingen werden gehouden en het werd door de vergadering aangenomen.

Dit bouwplan doet ook begrijpen waarom bij de aankondiging dezer plannen een vergelijking werd gemaakt met den Cercle de la librairie en de beteekenis welke deze in het boekbedrijf bezit; bij geen enkele vergadering, van welke beroepsorganisatie in het Fransche boekbedrijf, of een daarmee verwant vak ook, ontbreekt immers de ietwat weidsche mededeeling, dat zij zal worden of is gehouden «dans les salons du Cercle».

Vragenbus

Wie geeft uit een kaart van België en

Nederland met spoor- en tramwegen en vaartverbindingen voor den handel?

D. v L.

ADVERTENTIËN

BOEK-EN KUNSTHANDEL

in welbek. Belg. Badplaats te verkoopen (opg. 1881, maandel. omzet tot 4500 frs.). Vooruitstr. menschen wordt hier zeldz. mooie gelegenh. aangeboden. Benoodigd kapitaal slechts ca. 3000 fl. Eigenaar is eventl. gen. stil vennootteblijven of in een goeden Holl. Boek- en Kunsth. met boveng. zaak in te treden.

Br. onder h. Nr. dezer Adv. a. h. Bureau v. d. Blad. 1467

GEVRAAGD

een Bediende

of JUFFROUW voor winkeldebiet en administratieve werkzaamheden (eenigszins met vakkennis) P.G.

Aanbiedingen met uitvoerige inlichtingen en opgaaf van verlangd salaris onder het Nr. dezer Advert. aan het Bureau van dit Blad. 1481

In de vergadering van den „NEDERLANDSCHE UITGEVERSBOND", gehouden op 22 April 1919, zijn de volgende bindende besluiten genomen:

a. Tot 1 Januari a.s. wordt een crisis-toeslag van 20 % geheven op het factuurbedrag van alle uitgaven voor het onderwijs in den uitgebreidsten zin.

b. Uitgaven voor het onderwijs in den uitgebreidsten zin zullen worden geleverd met een korting van hoogstens 20 % en eene premie van hoogstens 13/12, betaling op geen langeren termijn dan halfjaarlijksche rekening.

(Onder uitgaven voor het onderwijs in den uitgebreidsten zin worden niet verstaan die voor het onderwijs aan de universiteiten). 1472

Het bestuur van de Groep van Schoolboekuitgevers

Sluiten