Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zes-en-tachtigste jaargang No. 34 *

Dinsdag 29 April 1919

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

UITGEGEVEN DOOR DE VEREENIGING TER BEVORDERING VAN DE BELANGEN DES BOEKHANDELS - VERSCHIJNT DINSDAG- EN VRIJDAGAVOND - REDACTEUR: P. BAUSCH

BUREAU: HEERENGRACHT 124/8, AMSTERDAM - TEL. 6844 N

<5eabonneerden op en adverteerders in het Nieuwsblad voor den Boekhandel worden indachtig gemaakt, dat zij "voor zich als bindend erkennen en verplicht zijn na te leven de bepalingen van het Reglement voor het Nieuwsblad voor den Boekhandel en van artikel 13 van het Algemeen Reglement van de Vereeniging ter bevordering '• an de belangen des Boekhandels, zooals die laatstelijk zijn vastgesteld en eventueel later zullen worden gewijzigd;

OFFICIEEL GEDEELTE

VEREENIGING TER BEVORDERING VAN DE BELANGEN DES BOEKHANDELS

PENSIOENVERZEKERINGSFONDS BERICHT AAN DE DEELNEMERS

Commissarissen herinneren bij dezen de deelnemers er aan, dat, voor zoover de jaarlijksche grondpremie sinds 1 Mei 1918 nog niet in eens of in gedeelten •is gestort, het bedrag dier premie vóór of op 30 April a.s. aan de Maatschappij „De Globe" moet zijn overgemaakt of aangezuiverd, ook al heeft in een vroeger verzekeringsjaar (dus vóór 1 Mei 1918) «ene dubbele of grootere storting door derden plaats gehad (zie Art. 11 van het Reglement).

Tevens brengen Commissarissen in herinnering, dat de pensioenboekjes voor bijstorting van de Vereeniging uiterlijk op 15 Mei a.s. bij Commissarissen moeten ingeleverd worden, benevens een verklaring, dat de deelhebber op 30 April a.s. nog in dienst is bij een lid der Vereeniging.

Een gedrukt formulier hiervoor zal den deelhebbers dezer dagen worden gezonden.

De toezending van een en ander kan geschieden aan den Secretaris.

Commissarissen voornoemd: J. J. VAN DRUTEN, Voorzitter PAUL NIJHOFF

W. A. VAN ROOIJEN, Secretaris Amsterdam, 28 April 1919

BESTELHUIS VAN DEN BOEKHANDEL

Het Bestelhuis is in de maand Mei geopend van 8 u. v.m. tot 5.30 n.m.

Belangrijke partijen moeten uiterlijk 5.15 zijn afgegeven.

De Directeur van het Bestelhuis: D. P. HARTING Amsterdam, 28 April 1919

TER VERTALING AANGETEEKENDE WERKEN

Alle brieven inzake Vertalingsrecht gelieve men voorloopig te zenden aan den Secretaris der Commissie, den heer J. H. DE WIT, Utrechtschestraat 54, te Amsterdam.

Aangeteekende stukken aan hetzelfde adres, onder bijvoeging van POSTKANTOOR AMSTEL.

Sluiten