Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

438

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

1919. No. 34

Bij de Commissie tot regeling van het vertalingsrecht is volgens de laatste opgave ingekomen:

Feuvre, Amy Le: The Mender. London 1906. Op 24 April 1919 door J. N. Voorhoeve, te 's-Gravenhage.

Namens de Commissie: J. H. DE WIT Amsterdam, 28 April 1919 Secretaris

FAILLISSEMENT J.. A. OCHTMAN TE AMSTERDAM

Op de heden gehouden verificatievergadering in bovengenoemd faillissement werd o.m. bekend gemaakt, dat de preferente vorderingen bedragen ƒ2273.1 J, de concurrente: ƒ8978.23.

Door den gefailleerde is een accoord aangeboden, waarbij vijf procent boven en behalve hetgeen uit de liquidatie van het actief, na aftrek der faillissementskosten en preferente vorderingen,

den crediteuren ten goede zal komen. De Correspondent voor Amsterdam: F. J. OLIVIER Amsterdam, 26 April 1919

NIET OFFICIEEL GEDEELTE

NIEUWE UITGAVEN IN NEDERLAND

De mededeelingen, welke uitgevers in deze rubriek geplaatst wenschen onder de titels hunner uitgaven worden met 10 cent per regel berekend.

Aewerdonk, s. J., W., zie: Tooneel-bibliotneek, Mosmans',

Baarsel, Dr. J. J. van: Het werk Gods en het voorrecht der geloovigen. Afscheidspredikatie gehouden op 6 October 1918 in de Nederlandsch heryormde gemeente te Hei- en Boeicop, en intreepredikatie gehouden op 13 April 1919 in de gereformeerde kerk te Deventer (A.). Deventer, Charles Dixon. 8». [235 x 15]. (40 blz.). ƒ -.75

Bankbedrijf, Het. Populair weekblad voor het oank-hypotheek-verzekeringwezen. Hoofd.,Ant- L- Akkerhuijs. 3e jaargang. 1919-1920. No. 1 (24 April). Apeldoorn,

mk j1man administr.: Beekstr. 30. Gr. 8<>. 126 x 19]. Per jrgi (52 nrs ) f H _

Afz. nrs. » -.35

Dekker, A. J. en J. Smit: Cursus voor loopend schrift in 9 nummers. Goes, Oosterbaan & Le Cointre. Gr. 16<>. [205 x 165].

Per nr. ƒ -.14

1. (32 blz.).

2. (32 »

3. (32 «

4. (32 »

5. (32 »

6. (32 »

7. (32 »

Derksen, H. C: Algebra. Vraagstukken» met theorie. Hilversum, J. Schaafstal. 8». [21 x 14].

III. (loo blz.). ƒ t,_*

Felke, Pastoor: De kleine huisdokter! Vade¬

mecum vuui ue geneesmiaaeien (nomoeopathie en natuurgeneeswijze) door D. Gerpheide. Baarn, Hollandia-drukkerij. 8°. [20x14]. (52 blz.). ƒ-.75.

Grondwet voor het koninkrijk der Nederlanden naar de wijziging van 1917. Met aanteekening van de wetten ter uitvoering, eenige dier wetten zelve, als bijlagen, en alphabetisch register. 2e druk, door mr. dr. J. H. W. Verzijl. Zwolle, W. E. J. Tjeenk Willink. Sm.8°. [19x85]. (216 blz.).

ƒ -.70-

Nederlandsche staatswetten. Editie Schuurmar, en Jordens. No. 1.

Harré, T. Everett: En zie, eene vrouw... Een verhaal van verlossing. Naar het Amerikaansch door W. J. A. Roldanus Jr. Rijswijk (Z.-H.), Blankwaardt & Schoonhoven. KI. 8». [155x 105]. (422 blz.).

Geb. ƒ 1.90

Koorgids, De officieele. Catalogus van de muziekwerken die door de interdiocesanebisschoppelijke commissie tot keuring van. kerkelijk muzikale composities zijn goedgekeurd, stelselmatig gerangschikt, en vare een korte beoordeeling voorzien. Ie vervolg. Haarlem, Boekdrukkerij van het St. JacobsGodshuis. 1918. 8". [23x16]. (VIII, 92 blz.).

ƒ 1.25

Maria Teresa, Zuster, zie: Tooneelbibliotheek, Mosmans'.

Michaelis, P. H. W.: Korte preeken over het hl. hart van Jezus. Utrecht, Wed. J. R. v. Rossum. Leiden, Uitgevers-vennootschap «Futura». Gr. 8°. [255x 185]. (XI, 151 blz.).

ƒ 2.50

Partijen, Onze politieke. Beschreven door hare eigen vertegenwoordigers. Nieuwe, vermeerderde en bijgewerkte druk. Baarn, Hollandia-drukkerij. 8°. [235 x 15].

Per serie (10 nrs.) / 3.50 Afz. nrs. k >> -.45 Extra nummer. Stoffel, J.: De hoofdzaak in het programma der grondpartij. (12 blz.).

ƒ -.25.

Sluiten