Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

142

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL 1919. No. 34

zou een inkoopcentrale voor buitenlandsche producten opgericht kunnen worden.

Plaatselijk of in combinatie met naburige plaatsen kan er ook veel gedaan worden.

Plaatselijk de vrachten reduceeren door aan één adres als één zending alles laten komen.

Het weinig winstgevende gehandel in schoolboeken kan ook door amalgamatie of samentrekking in betere banen geleid worden en zoo zijn er meerdere punten waar door belangengemeenschap samengegaan kan worden.

Combinatie van plaatsen kan een gezamenlijke inkoop regelen en het betrekken uit eikaars magazijn met de winstmarge als van den uitgever betrokken.

Voorloopig wil ik het hierbij laten in de hoop dat bovenstaande tot vruchtbare gedachten en daden mag voeren.

J. MuURLINCi

De actie der typografen

Mijnheer Wierdels, mijn compliment voor de prachtige, geslepen uitlegging van den zin dien wij vinden op blz. 11, in het Jaarboekje voor 1919 van de Werkgevers-organisatiën in de Typografie Ned. Bond van Boekdrukkerijen e.a. Ik sta daar «paf» van en was ik niet een Zeeuw, ik had mij direct door U uit het veld laten slaan. Aangenomen voor een oogenblik, mijnheer W., dat de uitlegging van U omtrent dat artikel juist is, dan nog kan uwe bewering geen steek houden, als U wilt erkennen, dat er voorde stemming wel degelijk bepaald is, na een vraag van een der aanwezigen ter vergadering in zake de stemming in de vorige vergadering over het contract van de «Ver. van Ned. Papiergroothandelaren», dat de stemming zou geschieden in deze* met eene meerderheid van 2/3 der geldig uitgebrachte stemmen!! Dat ik in deze meening niet alleen sta getuige de motie aangenomen in de vergadering van het district Utrecht en Omstreken, voorkomende in «het Tarief» van 19 April 1919, blz. 115. Hoe toch is het mogelijk, mijnheer W., dat U wit, zwart wilt noemen? Vindt U misschien die kleur zoo

mooi? Bekend is het dat U door uwe welsprekendheid veel kan goed praten, maar heusch hier in dit geval gaat het niet! Dat U zoo lichtzinnig over een paar guldens per week meer gemakkelijk kan heen stappen, is uw zaak, maar bij ons provincialen, is dit niet het geval en kan dat ook nietI U schijnt gansch niet te weten met welke moeielijkheden wij steeds te kampen hebben in onze zaken en het vooral in deze tijden heel wat hoofdbrekens kost om te zorgen dat onze drukkerijen aan den gang kunnen blijven. Ik stel U daarom voor doet eens een onderzoekingstocht en vooral ook naar onze Zeeuwsche eilanden (als U niet bang is voor zeeziekte, mijnengevaar enz.) en ik durf verzekeren dat U met andere ideeën terugkeert als U is afgereisd. De verhooging der crisistoeslag is voor ons veel te zwaar, mijnheer W., laat U dat gezegd zijn en dat had het Hoofdbestuur behooren te begrijpen! Had de verhooging nog klassegewijze plaatsgehad, hadden we kunnen zien, maar nu... is het een schandaal!! Praten is dikwijls gemakkelijker dan bewijzen! En aangezien ik en velen met mij, ons niet veilig gevoelen onder de vleugelen van het Hoofdbestuur van den Ned. Bond van Boekdrukkerijen, 'hoop ik dat wij spoedig zullen komen tot oprichting van een Bond van Provinciale Drukkers.

Tot slot wil ik mijnheer W. het genoegen doen, waar hij meende dat ik bevreesd was om mijn naam bekend te maken, dit stuk thans met mijn naam te onderteekenen, gedachtig onze Zeeuwsche spreuk: «goed Zeeuwsch goed rond»!

A. j. Waale Adj. dir. v/d. N.V. v/h. Lakenman en Ochtman

Uit het buitenland

«Heidezauber», roman, door Anny Wothe, is verschenen bij de uitgevers-firma PhönixVerlag Carl Siwinna, te Kattowitz, Berlijn en Leipzig.

«Der goldene Schlüssel. Ein Roman von den Zeiten und Menschen der Leipziger Messen», door Paul Burg, zal verschijnen bij den uitgever L. Staackmann, te Leipzig.

«The skeleton key», roman, door Bernard Capes, zal verschijnen bij de uitgevers-firma William Collins Sons & Co., Ltd., te Londen.

Sluiten