Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1919. No. 34 NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

443

ADVERTENTSËN

ABONNEMENT. Voor Nederland: / 4.— per 3 maanden. Voor het buitenland, bij vooruitbetaling: f 9.30 per halfjaar. Atzonderl. nrs. 20 cent. Eewljsnrs. 15 cent — —

Alphabetische Lijst van boeken, tödschrütsn enz., m*t titelregister, (uitgave van da Vereeniging): per jaaj (12 nrs.) / 1 50; afzondert, nrs. 15 cent. — — — —

Voorloopig bericht

Te Brussel zal binnenkort geopend worden een groote, algemeene boekhandel.

H.H. Uitgevers worden verzocht Catalogussen en aanbiedingen te zenden aan J. VAN DER LEEST, 78 Kruisdagenlaan, Brussel, Jubelpark. 1523

BOEK-EN KUNSTHANDEL

in welbek. Belg. Badplaats te verkoopen (opg. 1881, maandel. omzet tot 4500 frs.). Vooruitstr. menschen wordt hier zeldz. mooie gelegenh. aangeboden. Benoodigd kapitaal slechts ca. 3000 fl. Eigenaar is eventl. gen. stil venOootteblijven of in een goeden Hoil. Boek- en Kunsth. met boveng. zaak in te treden.

Br. onder h. Nr. dezer Adv. a. h. Bureau v. d. Blad. 1496

In een drukke debletzaak 'n Provinciale hoofdstad wordt een

flinke Bediende

gevraagd. Goed vakman. f"-G. Bij gebl. gesch. goede Positie en prettige werkkring.

Aanb. met uitv. refer. en verl. salaris onder het Nr. dezer Advert. aan het Bureau van dit Blad. 1497

Boekhandelaarszoon,

20 jaar, zoekt plaatsing bij

boekh.-uitgever of boekh.-drukker.

Brieven onder het Nr. dezer Advertentie aan het Bureau van dit Blad. 1509

M.

Hiermede bericht ik U dat ik wegens opheffing der afdeeling boek- en kunsthandel mijn Vervolgboek van tijdschriften enz. heb overgedaan aan de firma GEBRS. SCHRÖDER, alhier, te rekenen van 1 Januari j.1. af.

Beleefd verzoek ik U het vanaf dien datum geleverde op deze firma te willen overboeken en verder te doen adresseeren en aldaar te disponeeren.

Onder dankzegging voor het genoten vertrouwen,

Hoogachtend,

M. M. OLIVIER

M.

Onder verwijzing naar bovenstaande kennisgeving deelen wij U mede, dat door ons van de firma Ni. Ni. OLIVIER ingaande 1 Januari j.1. hare afdeeling Vervolgboek van tijdschriften enz. is overgenomen.

Wij verzoeken U beleefd het aan genoemde firma vanaf dien datum geleverde op onze firma te willen overboeken en verdere zendingen en disposities aan ons te willen richten.

Hoogachtend, GEBRS. SCHRÖDER Amsterdam, 29 April 1919 1525

Degelijk ontwikkeld Jongmensen

sedert jaren in den Boekhandel werkzaam, den laatsten tijd bij Importeur van buitenlandsche tijdschriften, zoekt een hem passenden werkkring, liefst bij Uitgever.

Brieven lett. E 97, Alg. Adv.-Bur. ROUMA & CO., te Amsterdam. 1516

Sluiten