Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zes-en-tachtigste jaargang

No. 35

Vrijdag 2 Mei 1919

NIEUWSBLAD VOOR

DEN BOEKHANDEL

UITGEGEVEN DOOR DE VEREEN1GING TER BEVORDERING VAN DE BELANGEN DES BOEKHANDELS - VERSCHIJNT DINSDAG- EN VRIJDAGAVOND - REDACTEUR: P. BAUSCH

BUREAU: HEERENGRACHT 124/8, AMSTERDAM - TEL. 6844 N

Geabonneerden op en adverteerders in het Nieuwsblad voor den Boekhandel worden indachtig gemaakt, dat zij voor zich als bindend erkennen en verplicht zijn na te leven de bepalingen van het Reglement voor het Nieuwsblad voor den Boekhandel en van artikel 13 von het Algemeen Reglement van de Vereeniging ter bevordering van de belangen des Boekhandels, zooals die laatstelijk zijn vastgesteld en eventueel later zullen worden gewijzigd

OFFICIEEL GEDEELTE

VEREENIGING TER BEVORDERING VAN DE BELANGEN DES BOEKHANDELS

BESTELHUIS VAN DEN BOEKHANDEL

Ter algemeene kennis van Committenten wordt gebracht, dat heden geen verzending door het Bestelhuis heeft Plaats gehad, omdat het personeel, met het oog op den 1 Meidag, niet aan het Werk is gegaan.

De Directeur van het Bestelhuis: D. P. HARTING Amsterdam, 1 Mei 1919

Voor het College van Commissarissen gelieve men zich in de maand Mei uitsluitend te wenden tot den heer J. M. Meulenhoff, die den heer J- W. van Kampen, als gedelegeerd Commissaris opvolgt.

D. P. HARTING Directeur Amsterdam, 30 April 1919

Onderstaande wijzigingen zijn aan te brengen in de naamlijst van Committenten.

Af:

Amsterdam M. Aalberding & Co.

Gebr. v. d. Graaf, Postzegelverzendzaak «Huize Vondel».

De Bilt J. van Bodegraven.

Den Bosch C. N. Teulings.

's-Gravenhage Henri Bronsgeest.

Antwerpen

O. Forst.

Bij:

Amsterdam Amsterd. Papierhandel, Lutmastr. 111-113. C. Boonacker, P. C. Hooftstr. 57.

Alkmaar Drukkerij «Ons Blad».

De Bilt Fa. v. Bodegraven & Bieleman.

Den Bosch N.V. Teulings' Uitg.-Mij.

's-Gravenhage Van Baaren & Co., Hofwijckplein 32. Bijkantoor N. V. Handelsver. Gebr. Rikkers, Mauritskade 43.

Sluiten