Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

450

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

1919. No. 35

Roosendaal L. C. C. M. de Bruijn.

Rotterdam W. A. van Setten, Pompenburgersingel 19.

Uithuizen Tj. van Ellen, Burchtstr. 14.

Antwerpen La Grande Librairie.

TER VERTALING AANGETEEKENDE WERKEN

Alle brieven inzake Vertalingsrecht gelieve men voorloopig te zenden aan den Secretaris der Commissie, den heer J. H. DE WIT, Utrechtschestraat 54, te Amsterdam.

Aangeteekende stukken aan hetzelfde adres, onder bijvoeging van POSTKANTOOR AMSTEL.

Bij de Commissie tot regeling van het vertalingsrecht is volgens de laatste opgave ingekomen:

Benson, Rob. Hugh: Christ intheChurch. London 1917. Met het bewijs tot het recht van uitgave in de Nederlandsche taal van den schrijver verkregen 5 April 1919. Aangeteekend 26 April 1919 door fa. Teulings' Uitgevers-Maatschappij te 's-Hertogenbosch.

Namens de Commissie: J. H. DE WIT Amsterdam, 28 April 1919 Secretaris

FAILLISSEMENT F. H. DE BRUIN TE APELDOORN

De curator Mr. J. J, Uytwerf Sterling in genoemd faillissement, bericht dat door hem is gedeponeerd ter griffie der rechtbank te Zutphen en van het Kantongerecht te Apeldoorn de slotuitdeelingslijst, om aldaar gedurende 10 dagen ter inzage te liggen. Voor de bij mij destijds ingezonden vorderingen, zijn de afrekeningsnota's per Bestelhuis heden verzonden. Wanneer men mij de daarvoor noodige kwitantie

per Bestelhuis wil toezenden, zal voor overmaking der bedragen worden zorggedragen - mits spoedige toezending.

De Corresp. voor Arnhem en Zutphen: E. H. GERRETSEN Nijmegen, 30 April 1919

NIET OFFICIEEL GEDEELTE

NIEUWE UITGAVEN IN NEDERLAND

De mededeelingen, welke uitgevers in deze rubriek geplaatst wenschen onder de titels hunner uitgaven, worden met 10 cent per regel berekend.

De prijzen zijn behoudens tijdelijke crisistoeslagen van den uitgever.

Adresboek vóór de gemeente Bussum 19191920, bevattende de namen der ingezetenen en een stratenlijst, beide in alphabetische volgorde; benevens gegevens omtrent het bestuur der gemeente; opgaven omtrent inrichtingen van onderwijs, den eeredienst, maatschappijen, vereenigingen enz., met plattegrond. 21ste jaargang. Bussum, Firma R. Los. 80. [20x 145]. (VIII, 263 blz., m. e. krt.). ƒ 2.-

Ankersmit, J. F., zie: Bibliotheek, Socialistische.

Appeldoorn, Ir. C. D. C.: Leerboek der gas-, benzine- en oliemotoren. Met medewerking van ir. C. Venemans. Gorinchem, J. Noorduyn & Zoon. Gr. 8°. [245x 16].

I. De gasmotoren. 2e druk. (VII, 151 blz., m. afb. tusschen tekst). Met Platenatlas. (15 pltn.). Geb. ƒ 10.—

Barbusse, Henri: De hel. Vertaald door Andries de Rosa. 2e druk. Amsterdam, Em. Querido. 8». [19x13]. (VIII, 255 blz.).

ƒ 1.90; geb. ƒ 2.50

De populaire editie.

Batavus: De ezel in de leeuwenhuid. Open brief over de Nederlandsche bolsjewiki ter geruststelling van mijne mede-bourgeois. Amsterdam, Boekhandel en uitgevers-maatschappij «Ontwikkeling» 8°. [215x14]. (36 blz.). ƒ-.15

Becx, r. k. pr., W. F.: Geschiedenis der congregatie van de broeders penitenten van den hl. Franciscus van Assisië, gevestigd in «Huize Padua» te Boekei (N.-Br.). Uit het klooster-archief verzameld. Bussum, Uitgevers-maatschappij vrhn. Paul Brand. 8». [20 x 14]. (84 blz.). ƒ -.70

Beekman, B. A., zie: «Nut-en-genoegen» serie.

Sluiten