Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1919. No. 35

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

457

ZUID-AFRIKA

J. H. DE BUSSY

HOOFDKANTOOR: AMSTERDAM - ROKIN 60=62 FILIALEN: 1536 KAAPSTAD, PRETORIA

zal gaarne van NIEUWE UITGAVEN, die zich in 't bijzonder leenen voor exploitatie in Zuid-Afrika,TIJDIG

in kennis gesteld worden.

Voorloopig bericht

Te Brussel zal binnenkort geopend worden een groote, algemeene boekhandel.

H.H. Uitgevers worden verzocht Catalogussen en aanbiedingen te zenden aan J. VAN DER LEEST, 78 Kruisdagenlaan, Brussel, Jubelpark. iseo

Aank. Bediende

gevraagd, voor direct of later. Goed handschrift en

eenige kennis der mod. talen Vereischt. Bekendheid met Vervolg- en Advertentieboek geeft voorkeur.

Br. GEBR. SCHRÖDER, Rokin 50, te Amsterdam, met opgave van leeftijd, verlangd salaris en referentiën. ,1556

BESCHAAFDE

COLPORTEURS

gevraagd grondig bekend met het vak, voor het plaatsen van abonnementen op Hjk geïllustreerd standaardwerk op het gebied van Handel en Industrie.

Uitv. aanbiedingen onder het Nr. dezer Advert. aan het Bureau van dit Blad. 1580

Blijkens acte op den 29 April 1919 voor den te Rotterdam resideerenden notaris Mr. P. J. VAN WIJNGAARDEN gepasseerd is de vennootschap ten doel hebbende den handel in papier en al hetgeen daartoe behoort, bestaande tusschen de Heeren JAN JAGOB VAN STOLK, JAN ALBERTUS VAN ZELM VAN ELD1K en JOHAN HENDRIK VAN ZELM VAN ELDIK, allen wonende te Rotterdam en aldaar gedreven onder de flirma 1563

„VAN STOLK & REESE"

ONTBONDEN, zulks te rekenen met 30 April 1919, zullende de zaken door de eerst en laatstgenoemden worden voortgezet, die de loopende zaken zullen liquideeren.

Geschiedende deze bekendmaking ingevolge het bepaalde in art. 31 van het Wetboek van Koophandel.

Mr.

VAN WIJNGAARDEN en KOOPMAN Notarissen

Blijkens acte op den 29 April 1919 voor den te Rotterdam resideerenden notaris Mr. P. J. VAN WIJNGAARDEN gepasseerd is tusschen de ondergeteekenden JAN JACOB VAN STOLK en JOHAN HENDRIK VAN ZELM VAN ELDIK, beide koopman en wonende te Rotterdam, aangegaan eene vennootschap ten doel hebbende den handel in papier en al hetgeen daartoe behoort, zijnde eene voortzetting der zaken door hen ondergeteekenden tot dusverre met den Heer JAN ALBERTUS VAN ZELM VAN ELDIK gedreven.

De vennootschap zal gevestigd zijn te Rotterdam en gedreven worden onder de firma

„VAN STOLK & REESE"

van welke firma beide contractanten de teekening zullen hebben in alle zaken de vennootschap betreffende.

Zullende geene gelden ten behoeve der vennootschap mno-pn wnrHpn ontnomen en ook niet aan anderen ter leen

mogen worden gegeven, dan met onderling goedvinden der vennooten.

Ook zal geen der vennooten aankoopen mogen doen van- of speculatiën in publieke fondsen dan met onderling goedvinden noch ook borgtochten of dergelijke contracten mogen aangaan.

De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van vijf jaren, een aanvang nemende den eersten Mei negentien honderd negentien en mitsdien zullende eindigen den derligsten April negentien honderd vier en twintig, met dien verstande evenwel, dat indien een der vennooten het einde alsdan mocht verlangen hij verplicht zal zijn zijnen medevennoot daarvan zes maanden te voren schriftelijk kennis te geven, als zullende bij gebreke van zoodanige kennisgeving het er voor gehouden worden dat de vennootschap met het einde van de bij deze gecontracteerde vijf jaren voor den tijd van een jaar is gecontinueerd, welke continuatie voor den tijd van een jaar telkens zoolang zal voortduren totdat een schriftelijke kennisgeving als hiervoor vermeld zal zijn geschied.

Geschiedende deze bekendmaking ingevolge het bepaalde in art. 28 van het Wetboek van Koophandel.

J. J. VAN STOLK

J. H. VAN ZELM VAN ELDIK

Sluiten