Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zes-en-tachtigste jaargang

No. 36

Dinsdag 6 Mei 1919

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

UITGEGEVEN DOOR DE VEREENIG1NG TER BEVORDERING VAN DE BELANGEN DES BOEKHANDELS - VERSCHIJNT DINSDAG- EN VRIJDAGAVOND - REDACTEUR: P. BAUSCH BUREAU: HEERENGRACHT 124/8, AMSTERDAM ■ TEL. 6844 N

OFFICIEEL GEDEELTE

"VEREENIGING TER BEVORDERING VAN DE BELANGEN DES BOEKHANDELS

Steiner, Rud.: GoethealsVatereinerneuen Aesthetik. Berlin 1909, op 3 Mei 1919, door W. de Haan, te Utrecht.

(De eerste druk van dit werk verscheen te Weenen in i88g).

Namens de Commissie: J. H. DE WIT Amsterdam, 5 Mei April 1919 Secretaris

TER VERTALING AANGETEEKENDE WERKEN

Alle brieven inzake Vertalingsrecht gelieve men voorloopig te zenden aan «den Secretaris der Commissie, den heer J. H. DE WIT, Utrechtschestraat 54, te Amsterdam. ■ ...

Aangeteekende stukken aan hetzelfde adres, onder bijvoeging van POSTKANTOOR AMSTÈL.

Bij de Commissie tot regeling van net vertalingsrecht is volgens de laatste opgave ingekomen:

Schnitzler, Arthur : Sterben. Novelle. Berlin, op 2 Mei 1919, door N.V. De Courant «Het Vaderland», te 's-Gravenhage.

(De eerste druk van dit werk verscheen te Berlijn in 1895).

Steiner, Rud.: Die Philosophie der Freiheit. Grundzüge einer modernen Weltanschauung. Berlin 1918, op 3 Mei 1919, door W. de Haan, te Utrecht.

(De eerste druk van dit werk verscheen te Berlijn in 1894).

Steiner, Rud.: Das Vaterunser. Eine esoterische Betrachting. Berlin 1908, op 3 Mei 1919, door W. de Haan, te Utrecht.

NIET_QFFICIEEL GEDEELTE

NIEUWE UITGAVEN IN NEDERLAND

De mededeelingen, welke uitgevers in deze rubriek geplaatst wenschen onder de titels hunner uitgaven, worden met 10 cent per regel berekend.

De prijken zijn behoudens tijdelijke crisistoeslagen van den uitgever.

Bibliotheek, Moderne. Serie van hedendaagsche romans. Amsterdam, Van Holkema & Warendorf. 16". [16x12].

Per dl., geb. ƒ 1.25 21. Louisi B. B.: Eene misdeelde. (189 blz.).

Boodschapper, De, in dienst van den Heere Jezus. Red.: G. Velthuijsenjr. 42e jaargang. 1919. No. 711 (Jan.). Haarlem Adres van administr.i Oranjestraat 22. 8». [23f x l5].

Per jrg. (12 nrs.) ƒ 1.— Afz. nrs. a » -.10

Gestel P. H. van: Calligraphisch album voor'school, huis en atelier. 2e druk. Bussum A. Akkeringa. Br.fol. [19x30]. (48 blz.). Gecart. ƒ 2.—

Gids bij dé Prijscourant van de Vereeniging voor den effectenhandel te Amsterdam. 30e jaargang. 1919. Amsterdam, J. H. de Bussy. KI. 8°. [155x85]. (XI, 708 en 28 blz.).

ƒ3.-; geb. ƒ 3.75

Sluiten