Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

470

NIEUWSBLAD VOOR

DEN BOEKHANDEL

1919. No. 36

Godsdienstonderwijs, Ons. Orgaan van de commissie tot organisatie van het godsdienstonderwijs vanwege den Nederlandschen Protestantenbond. Red.: dr. R. Miedema. Ie jaargang. 1919/20. No. 1 (15 April). Zaltbommel, N. V. vrhn. P. M. Wink. Fol. [305x215].

Per jrg. (12 nrs.), p. p. ƒ 5.—

Jaarcijfers voor het koninkrijk der Nederlanden. Bewerkt door het Centraal bureau voor de statistiek. 's-Gravenhage, Gebr. Belinfante. Gr. 80. [245x 17].

1916. Koloniën. (Tekst in de Nederlandsche en de Fransche taal). (XXVIII, 195 blz.). ƒ1.—

Leiddraad voor de vermogensbelasting 1919/ 1920. Effectenkoerslijst. Amsterdam, J. H. " de Bussy. 16». [19x17]. (II, 102 blz.).

ƒ-.45

*Lord Lister, genaamd Raffles, de groote onbekende. No. 264-267. Amsterdam, Roman-, boek- en kunsthandel. Gr. 8°. [285 x 22]. (32 blz.). Per nr. ƒ -.20

Louise B. B., zie: Bibliotheek, Moderne.

Motor-wereld, De. Geïllustreerd maandblad voor automobilisme, motor- en motorbootsport, aviatiek. Hfd.-red.: A. P. M. Moussault. Ie jaargang. 1919/1920. No. 1 (Mrt.). Haarlem, Adres van administr.: Groote Houtstraat 67. Fol. [32 x 24].

Per jrg. f12 nrs.) ƒ 8.—

*Nick Carter, de grootste detectiv van Amerika. No. 292-293. Amsterdam, Roman-, boek- en kunsthandel. Gr. 8". [285 x 22]. (32 blz.). Per nr. ƒ -.15

Orczy, Baresse: De man in't grijs. Episoden uit de samenzweringen der Chouans in Normandië gedurende het eerste keizerrijk. Uit het Engelsch vertaald door Ellen Eek. Amsterdam, L. J. Veen. 8<>. [21 x 155]. (V, 243 blz.). ƒ 2.40; geb. ƒ 2.90

Pais. Maandblad, uitgegeven door de Nederlandsche Vereeniging van schoolartsen, de Vereeniging van onderwijzers en artsen, werkzaam aan inrichtingen voor onderwijs aan achterlijke en zenuwzwakke kinderen, en de Vereeniging van spraakleeraren. Hfd.-red.: dr. A. van Voorthuysen. 3ejaargang. 1919. No. 1 (Jan.). Groningen, H. N. Werkman. 8". [24x16].

Per jrg. (12 nrs.) ƒ 2.— Afz. nrs. a » -.25

Post- en telegraafwereld, De. Tijdschrift gewijd aan de belangen van handel en nijverheid, posterijen en telegrafie. Red.: W. Huisman jr. 24e jaargang. 1919/1920. No. 1 (April). Zaltbommel, Adres van administr.: W. Huisman jr. 80. [235x 16].

Per jrg. (12 nrs.) ƒ.6.— Afz. nrs. a » -.50

Regenboog, De. Verhalende en lyrische poëzie voor gymnasia, hoogere burgerscholen, lycea, kweekscholen en normaallessen, gekozen door Joh. Vorrink, Haarlem, H. D. Tjeenk Willink & Zoon. KI. 8°. [16 x 10].

III. Verhalende poëzie voor de hoogere klassen. (VIII, 187 blz.). ƒ -.90

Sapper, Agnes: Greta Reinwald's laatste schooljaar. Met toestemming van de schrijfster uit het Hoogduitsch vertaald door C. W. Coolsma, Rotterdam, D. van Sijn & Zonen. 8". [195 x 155], (IV. 411 blz).

ƒ 2.50; geb. ƒ 3.25

Scheffer, Dr. J. C. Th.: Voorlezingen over de verpleging van zenuwzieken en krankzinnigen. 3e, herziene druk door dr. A. H . Oort. Met 37 afbeeldingen. Met een voorwoord van prof. dr. G. Jelgersma. Haarlem,. De Erven F. Bohn. Gr. 8». [245 x 165]. (XI, 360 blz.). ƒ 7.— ; geb. ƒ 8.—

Simons, Prof. mr. D.: Beknopte handleiding tot het wetboek van strafvordering. 6e druk. Haarlem, De Erven F. Bohn. 8°. [225x 155]. (VIII, 315 blz.).

ƒ7.-; geb. ƒ 8.-

Sportblad, Algemeen, voor Noord-Holland. Officieel orgaan van den Noord-Hollandschen Athletiekbond, Noord-Hollandschen Voetbalbond, Zaanschen Turnbond en andere sport-vereenigingen. Red.: D.'K. Jongejans, Jan Hoorn, E. C. Theinert. 4e jaargang. 1919/1920. No. 1 (1 Mei). Zaandam, J. de Roos Jz. Fol. [44x295]. -

Per jrg. (52 nrs.), p. p. ƒ 3.— Afz. nrs. a » -,10»

Vorrink, Joh., zie: Regenboog, De.

Magazijn-catalogus

J. W. van Leeuwen (K. Fercken), Leiden, No. 301. Oude en nieuwe boeken. 8°. (Blz, 97-127; nrs. 1643-2189).

BERICHTEN EN MEDEDEELINGEN Vennootschap

Blijkens onderhandsche akte, dato 26 Maart 1919, is met ingang van 1 Mei 1919, de tusschen de heeren J. G. G ü n s t en P. J. Verlooy jr. aangegane vennootschap onder de firma Jacs. S wil den s ontbonden. De heer J. G. Giinst voornoemd is met de liquidatie van de zaken der vennootschap belast en zal tevens gerechtigd zijn bovengenoemde firma te blijven voeren.

(.Nederl. Staatscourant' no. 101)--

Sluiten