Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1919. No. 36

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

475

C. MORKS CZN.

UITGEVER - DORDRECHT

Postgiro No. 16228

1613

Tegen 1 Juni of eerder kan EEN FLINK

BEDIENDE

van prima getuigen voorzien, geplaatst worden bij

MEIJER & SCHAAFSMA Leeuwarden ' 1618

Biedt zich aan

CHEF of le BEDIENDE

voor boekh. of kantoorboekh. voor terstond of later.

Brieven onder het Nr. dezer Advertentie aan het Bureau van dit Blad. 1608

REIZIGER zoekt plaatsing bij Uitgever

Brieven onder het Nr. dezer Advertentie aan het Bureau van dit Blad. 1609

H.H. Uitgevers

Eigenaar eener flinke ingerichte en uitstekend rendeerende Boek- en Handelsdrukkerij (36 jaar P.G.), zoekt in relatie te komen met Boekhandelaar-Uitgever, volkomen met het uitgeversbedrijf bekend, om voor gezamenlijke rekening een fonds te stichten of een bestaand fonds uit te breiden.

Steller dezer is ook genegen eene Uitgevers-Mij. te helpen stichten, waarvoor eventueel ƒ 20.000 beschikbaar.

Brieven onder het Nr. dezer Advertentie aan het Bureau van dit Blad. 1585

In een drukke Debietzaak in een der academie-steden, wordt een

flink Bediende

gevraagd.

Br. met opgaaf van vorige betrekkingen en afschrift van getuigschriften worden ingewacht onder het Nr. dezer Advertentie aan het Bureau van dit Blad. 1597

S. GOUDA QUINT, te Arnhem, zoekt voor enkelvoudige administratie een

accuraat 1611

BEDIENDE

Met wie kan ik medelezer worden op dit blad?

H. H. FONGERS Uithuizen 1612

VERSCHENEN: 1619

Gids bij de Prijs-Courant van de Vereeniging voor den Effectenhandel

30e JAARGANG

1919

Prijs, ing. f3.—, geb. f3.75 J. H. DE BUSSY

Amsterdam, 3 Mei 1919

DEN K-A AN-H ETKOMEND-GROEN !

't Is méér dan tijd, Uwe briefkaarten met Stads- of Dorpsgezichten te bestellen aan de Lichtdrukkerij van

GEBRS. VAN RIJKOM AMSTERDAM 1607

Verschenen bij de UITGEVERIJ „PLANTIJN", te Bussum, twee briefkaarten, getiteld: 1617

I Endlich in Paris!

(De Duitschers in Parijs)

II Op weg naar Genève.

(Verhuizing v/hVredespaleis)

Beide kaarten zijn zeer komisch - goed geteekend - en verkoopbaar

Netto f 6.— per 100 f55— „ 1000

Door ons worden in den handel gebracht:

12 nieuwe AMERIKAANSCHE BRIEFKAARTEN van FIDLER

a f6.50 per 100 gesorteerd netto - Deze zijn voorhanden en kunnen direct geleverd worden

DE MUINCK&CO.

AMSTERDAM 1602

VERSCHENEN: 1620

Leiddraad voor de Vermogensbelasting 1919/1920 EFFECTENKOERSLIJST

Prijs f 0.60

J. H. DE BUSSY

Amsterdam, 5 Mei 1919

Sluiten