Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1919. No. 37

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

487

het laatst op 10 Maart, waarin de omrekening op 30 cent werd vastgesteld. Hierop hebben wij gewezen in ons schrijven in het .Börsenblatt' van 11 Januari, zonder dat de heer W. dit feit vermeldt. Dat de berekening van den Mark in Nederland nog vaak plaats vindt tegen hoogeren koers dan den officicieelen ontkennen wij niet en betreuren dit zeer, hoewel het niet in overeenstemming met de waarheid is om dit regel te noemen, zooals de heer W. doet.

Daarbij is ook in het oog te houden, dat de Duitsche vrachtprijzen verdubbeld zijn, wat bizonder zwaar weegt bij de levering van tijdschriften, welke de debitant niet kan weigeren en welker betaling nog steeds geschiedt tegen vredeskoers.

Wij blijven er bij, dat de Duitsche boekhandelaar, die in Nederland zijn bestaan zoekt, onrecht begaat, door met valsche voorstellingen en ontoereikende bewijzen den Duitschen boekhandel tegen den Nederlandschen in te nemen, eene handelwijze, welke overigens zeker niet in het belang van zijn vaderland is. Want zooals iedere Duitsche uitgever zal toegeven, is sedert de daling der Duitsche valuta de omzet van Duitsche boeken in Nederland belangrijk gestegen, wat wel hoofdzakelijk aan den arbeid der Nederlandsche debitanten te danken is.

Engelsche zeerooverij. — Onder dezen titel schrijft het .Börsenblatt': De vice-president van het Internationaal uitgeverscongres, de heer W. P. van Stockum jr., te 's-Gravenhage, heeft in een op 24 Maart d.j. aan een aanzienlijk Engelsch collega gerichten brief, welken hij te onzer beschikking stelde, opnieuw krachtig geprotesteerd tegen de voortgezette onrechtmatigheden der Engelsche marine-autoriteiten, op grond van de verscherping van den Engelschen kabinetsorder van 16 Februari 1917. Het schenkt een Hroote voldoening, te zien, met welke vrijmoedigheid onze Nederlandsche collega front '•^aakt tegen de vermeestering der Neder■ indsche scheepspost door Engelsche oorlog" ehepen, welke hij door de benoeming ' rooverijen» hun waren naam geeft. De laatste aanleiding tot dit protest gaf hem de op 8 resp. 22 Februari plaats gevonden inbeslagneming van de geheele post der op de naar Batavia in Nederlandsch Oost-Indië op weg

zijnde Nederlandsche stoomschepen «Prins der Nederlanden» en «Tambora». De schepen werden op zee aangehouden, naar Falmouth gebracht, en konden hunne reis eerst voortzetten, nadat, behalve andere zendingen, de geheele brief- en boekenpost en de postpakketten voor Nederlandsch Oost-Indië aan land waren gebracht. Van Stockum beklaagt zich niet slechts hierover, doch veroordeelt met de scherpste uitdrukkingen de Engelsche willekeur, welke het overbodig doet achten, de Nederlandsche regeering ook slechts de geringste mededeeling over deze inbeslagneming te doen, zoodat de afzenders eerst uit berichten der ontvangers in de koloniën na maanden vernemen, of hunne zendingen zijn aangekomen of niet. Ook voor aangeteekende brieven en pakketten wordt geen uitzondering gemaakt door den Engelschen postroover, die zich zelfs niet de moeite geeft, mede te deelen wat met de gewelddadig van de Nederlandsche schepen weggehaalde postzaken is geschied of geschieden zal. De volgende aanhalingen geven Van Stockum's standpunt en stemming weer: «Een onwettige handeling kan nooit tot een wettige gemaakt worden, ook dan niet, wanneer de andere partij zich op grond van overmacht gerechtigd acht, haar te volvoeren .... Bovendien kan de beroofde partij haar eigendom slechts dan terug verkrijgen, wanneer zij zich onderwerpt aan de daartoe ingestelde bepalingen en voor een rechter in het vreemde land verantwoording aflegt, alsof zij zelf de schuldige ware. Weigert zij dit, dan dient zij in haar verlies te berusten».

Uit het buitenland

«Ein Namenloser», roman, door Gustav Sack, zal verschijnen bij S. Fischer Verlag, te Berlijn.

«Die Geiszel der Menschheit», roman, door Lola Stein, is verschenen bij de uitgeversfirma Phönix-Verlag, Carl Siwinna, te Kattowitz.

«The Gay-Dombeys», roman, door sir Harry Johnston, zal verschijnen bij de uitgevers-firma Chatto & Windus, te Londen.

«The burning spear, roman, zal verschijnen bij de uitgevers-firma Chatto & Windus, te Londen.

Sluiten