Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zes-en-tachtigste jaargang No. 38 \ Dinsdag 13 Mei 1919

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

UITGEGEVEN DOOR DE VEREENIGING TER BEVORDERING VAN DE BELANGEN DES BOEKHANDELS - VERSCHIJNT DINSDAG- EN VRIJDAGAVOND - REDACTEUR: P. BAUSCH

BUREAU: HEERENGRACHT 124/8, AMSTERDAM - TEL. 6844 N

■Geabonneerden op en adverteerders in het Nieuwsblad voor den Boekhandel worden indachtig gemaakt, dat zij ■voor zich als bindend erkennen en verplicht zijn na te leven de bepalingen van het Reglement voor het Nieuwsblad voor den Boekhandel en van artikel 13 van het Algemeen Reglement van de Vereeniging ter bevordering ■wan de belangen des Boekharrdels, zooals die laatstelijk zijn vastgesteld en eventueel later zullen worden gewijzigd

OFFICIEEL GEDEELTE

VEREENIGING TER BEVORDERING VAN DE BELANGEN DES BOEKHANDELS

BESTUURSVERGADERING «op Woensdag den 21 Mei 1919, des middags te li uur, in de Bestuurskamer.

Agenda: Ingekomen stukken. Vaststelling der Punten van Beschrijving en het Bestuursverslag.

INTERNATIONAAL UITGEVERSCONGRES Het Bestuur geeft hierbij kennis, dat de volgende uitgaven van het Internationaal Uitgevers-Congres voor leden der Vereeniging verkrijgbaar zijn bij den Administrateur der Vereeniging: Répertoire International de la Librairie (Internationaal Adresboek voor den Boekhandel). Samengesteld door de Vereenigingen in de verschillende landen. Berne 1912. 8°. ^rijs geb netto ƒ5.—

Catalogues de Librairie. Type présenté par le Comité Exécutif dans les einq langues allemande, anglaise, espagnole, francaise et italienne. Berne. 1908. 8°.

Prijs netto ƒ0.40

Recueil de Contrats en usage dans des maisons d'édition de divers pays pour la publication d'oeuvres littéraires, musicales et artistiques. Berne 1906. 8°.

Prijs netto ƒ2.50

Vocabulaire Technique de 1'Éditeur en sept langues (Technisch Woordenboek voor den uitgever in het Fransen, Duitsch, Engelsch, Nederlandsch, Spaansch, Italiaansch en Hongaarsch). Berne 1913. 4°.

Prijs in linnen ƒ10—, netto ƒ7.50 „ „ half leder ƒ11.—, , ƒ8.25

AUTEURSWET 1881 Het Bestuur deelt mede, dat van De wet van 28 Juni 1881 tot regeling van het Auteursrecht. Litteratuur en Rechtspraak 1882-1910. Verzameld en bewerkt in opdracht van de Vereeniging ter bevordering van de

Sluiten