Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

598

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL 1919. No. 38

belangen des Boekhandels, door J. E. Belinfante. 's-Gravenhage. 1910. 8°. Prijs ƒ 5—,

voor leden der Vereeniging een exemplaar verkrijgbaar is a ƒ2.— netto.

Aanvragen te richten tot den Administrateur der Vereeniging.

Het Bestuur voornoemd i A. B. VAN HOLKEMA, Voorzitter Dr. A. G. C. DE VRIES, Secretaris Amsterdam, 12 Mei 1919

TER VERTALING AANGETEEKENDE WERKEN

Alle brieven inzake Vertalingsrecht gelieve men voorloopig te zenden aan den Secretaris der Commissie, den heer J. H. DE WIT, Utrechtschestraat 54, te Amsterdam.

Aangeteekende stukken aan hetzelfde adres, onder bijvoeging van POSTKANTOOR AMSTEL.

Bij de Commissie tot regeling van het vertalingsrecht is volgens de laatste opgave ingekomen:

Lyall, David: Another man's Monpv I nn.

den, op 9 Mei 1919, door W. de Haan, Utrecht.

(De eerste druk van dit werk verscheen te Londen in de maand Sept. van het jaar-igo2).

Namens de Commissie: J. H. DE WIT Amsterdam, 12 Mei April 1919 Secretaris

NIET OFFICIEEL GEDEELTE

NIEUWE UITGAVEN IN NEDERLAND

De mededeelingen, welke uitgevers in deze rubriek geplaatst wenschen onder de titels hunner uitgaven, worden met 10 cent per regel berekend.

De prijzen zijn behoudens tijdelijke crisistoeslagen van den uitgever.

Boissevain, A. G.: Loonen en wisselkoersen. Amsterdam, Drukkerij Jacob van Campen. fe0- [24x16]. (39 blz.). ƒ -.60

B°^dirfrM"tBa!jker' Ina: Het beloofde land.

& Zoon «o ns^rdam' R N- van Kampen & toon. 80. [185x 125]. (206 blz,).

Holland-bibHotheek. f L65; geb' / 225

Boudier-Bakker, Ina: Kinderen. 5e druk, Amsterdam, P. N. van Kampen & Zoon. 80. [185x1251. (Hl, 171 blz.).

ƒ 1.65; geb. ƒ 2.25

Holland-bibliotheek.

Bulletin de 1'Institut intermédiaire international.Publicationtrimestrielle. lreannée 1919. No. 1/2. (Janvier-Avril). Harlem, H. D„ Tjeenk Willink & Fils. La Have, Martinus Nijhoff. Gr. 80. T25xl65].

Per jrg. (4 nrs.) ƒ 17.50

Buytendijk, Dr. F. J. J.: Oude problemen in de moderne biologie. Rede, bij de aan-

vaarumg van net hoogleraarsambt aan de vrije universiteit te Amsterdam, den 9en Mei 1919 uitgesproken. Haarlem,-De Erven F. Bohn. 80. [225x 16]. (39 blz.).

ƒ -.75

Chautard, Dom. J. B.: Het inwendig leven of de ziel van het apostolaat. Met toestemming van den schrijver naar de 6e Fransche uitgave vertaald door H. Mosmans c. s.s. r. 2e druk. Venloo, G. Mosmans sr. KI. 8°. [165x11]. (XV, 294 blz.).

ƒ 2.25

Chauvin, s.s.s., A. Jos.: Jezus' lijden overwogen bij het allerheiligste. Met toestemming van den schrijver vertaald door H. M. H. Bartels, past. Venloo, G. Mosmans sr. 1918 KI. 80. [155x9].

III. De terechtstelling. (223 blz.). Geb. / 1.90

Coops, Gerritje: De opheffing der satisfactie

van rtinsteruam. Amsterdam, A. ri. Kruyt Gr. 80. [245 x 16]. (X, 331 blz.). / 4.50

Proefschrift univ. Amsterdam.

Eckeren, Gerard van: Annie Hada, het leven van een vrouw. 3e druk. Amsterdam,, , P. N. van Kampen & Zoon. 8°. fl85x-125| (III, 285 blz.). ƒ 1.65; geb. ƒ 2.25

Holland-bibliotheek.

Eckeren, Gerard van: Ida Westerman. 2e druk. Amsterdam, P. N. van Kampen & Zoon. 8°. [185x 125]. (169 blz.).

ƒ 1.65; geb. ƒ 2.25

Holland-bibliotheek.

Emants, Marcellus: Liefdeleven. Roman 2e druk. Amsterdam, Van Holkema&Warendorf. 80. [22 x 155]. (280 blz.).

ƒ 3.90 ; geb. ƒ 4.90 'Gedenkboek van den Europeeschen oorlog. Onder toezicht en met een voorwoord van W. A. T. de Meester, Itnt.-genl. Dl. III, afl. 57/58. Leiden, A. W. Sijthoff's Uitgevers-maatschappij.

Heijmans, B.: De renaissance in Italië gedurende de 15e eeuw, benevens levensschels van Da Vinei. Met een voorrede van prof. dr. J. J. A. A. Frantzen. Met 16 reproductiën. Zutphen, W. J. Thieme & Cie. 80. [22x15]. (XV, 184 blz.).

/ 3.25; geb. / 4.25

Sluiten