Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

im. No. 38 NIEUWSBLAD VOOR

DEN BOEKHANDEL

Holland, Commercial. A monthly journal of toreign trade for the Netherlands and colonies. Ie jaargang. 1918/1919. No. 1 (Nov. 1918). Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar's Uitgevers-maatschappij. Fol.[30x225].

Per jrg. (12 nrs.) ƒ 6.—

Kleiweg de Zwaan, Dr. J. P.: Demensch in zijn omgeving. Rede, uitgesproken bij de aanvaarding van het hoogleeraarsambt aan de universiteit van Amsterdam, den 5en Mei 1919. Amsterdam, S. L. van Looy. Gr. 80. [245x18]. (30 blz.). ƒ -.75

Middenstander, De Christelijke. Orgaan van de Vereeniging van den christelijken handeldriivenden en industriëelen middenstand moederland Comm. van red.: L. C. van der Tas, H. van Werven en P. Wielinga. 2e jaargang 1919/1920. No. 1 (Mei). Amsterdam, Dagblad en drukkerij De Standaard. Fol. [32 x 24]. Per jrg. [24 nrs.) ƒ 2.50

De leden der Vereeniging van den christelijken handeldrijvenden en industriëelen middenstand ontvangen dit blad gratis, behoudens vergoeding voor verzendkosten.

Mulder, Taco :Sociologischeaanteekeningen. Amsterdam, [J. Mulder: Nieuwe Spiegelstraat 53]. 1918. Gr. 80. [245 x 16]. (225 blz.).

ƒ3.75

Opnieuw geplaatst met verbeterde opgave.

Protestant, De. Uitgegeven door de Evangelische maatschappij. 40e jaargang. 1919. No. 10 (7 Mei). Haarlem, Adres van administr.: Gedempte Oude gracht 63. Fol. [42 x 31]. Per jrg. (26 nrs.) ƒ 2.—

Voor leden en begunstigers der Evangelische maatschappij : per jrg. f -.25,

Rooy, M.: Proeve van een gewijzigde regeling van de bebouwing in de woningwet. Alphen aan den Rijn, N. Samsom. 8°. [24x16]. (VIII, 50 blz.). ƒ 1.75

Timmermans, Felix: Pallieter. 7e druk. Amsterdam, P. N. van Kampen & Zoon. 80. [185x125], (VIII, 208 blz;, m. e. portr.).

ƒ 1.65; geb. ƒ 2.25

Holland-bibliotheek.

Vennootschappen, Mts. Van Nierop & Baak's Naamlooze. Jaargang 1918. (37e jaargang). Bewerkt door mr. Th. J. M. A. Westerwoudt, onder medewerking van mr. A. H. van Nierop. Zwolle, W. E. J. Tjeenk Willink. 8». [24x16]. (1985, 4, 567 blz.).

Geb. ƒ 42.50

Vennootschappen, Mrs. Van Nierop & Baak's . Naamlooze. 37e jaargang. 1918. Afl. 4 (pag. 1057-slot en registers). Bewerkt door mr. *h. J. M. A. Westerwoudt, onder medeWerking van mr. A. H. van Nierop. Zwolle, W. E. J. Tjeenk Willink. ƒ 27.25

Vermeer, A. J. A.: Zaaien en maaien. Preek over Joh. 4:37 ter viering van vijf-entwintigjarige ambtsvervulling in de Nederd. herv. gemeente te 's-Gravenhage, gehouden den 4en Mei 1919 in de Kloosterkerk. 's-Gravenhage, De Erven W. A. Beschoor. 80. [24 x 155]. (15 blz.). . ƒ -.40

Voorschriften betreffende den aanleg van bovengrondsche electrische lijnen van zeer hooge spanning. Uitgegeven door het Koninklijk Instituut van ingenieurs. [Amsterdam, L. J. Veen]. Gr. 80. [245x165]. (105 blz., m. fig. tusschen tekst, en e. pit.).

Waterman, Dr. ir. H. I.: Handleiding bij de practische oefeningen in het scheikundig laboratorium. Dordrecht, Technische boekhandel G. van Herwijnen. 8°. [22x15].

Analysen, betrekking hebbende op het gasbedrijf. (Vil, 68 blz., m. 20 uitsl. pltn.).

ƒ3.25; geb. ƒ 3.65

Wit, Augusta de: Orpheus in de dessa. 5e druk. Amsterdam, P. N. van Kampen & Zoon. 80. [185 x 125]. (153 blz.).

ƒ 1.65; geb. ƒ 2.25

Holland - bibliotheek.

Fondscatalogus J. Noorduyn & Zoon, Gorinchem. Mei 1919. 80. (15 blz.).

BERICHTEN EN MEDEDEELINGEN Vennootschap

Met de .Nederl. Staatscourant' no. 107 is verzonden een bijvoegsel (no. 675) bevattende de wijzigingen, gebracht in de statuten der naamlooze vennootschap Nederl an dsche Rotogr-avur e-m a a t s c h a p p ij.

Blijkens akte, d.d. 1 April 1919 verleden, is tusschen Hartog Tailleur en B. de Leeuw, beiden koopman en wonende te Amsterdam, aangegaan eene vennootschap van koophandel, genaamd «De Onderneming», ten doel hebbende het exploiteeren eener drukkerij in den uitgebreidsten zin.

De vennootschap is gevestigd te Amsterdam en aangegaan voor den tijd van 5 jaar, ingaande 1 April 1919 en alzoo eindigende 31 Maart 1925 behoudens- verlenging bij niet opzegging van jaar tot jaar.

Elk der vennooten is bevoegd voor de vennootschap te handelen en de firma te teekenen, doch alleen zaken het doel der vennootschap rechtstreeks betreffende,terwijl de handteekening van beide vennooten zal

Sluiten