Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1919. No. 38

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

501

meerdere duizenden Mark, en bij aanneming van dit voorstel zal de toestand dus zoo Worden, zeggen anderen, dat de kosten Welke het lidmaatschap van den Börsenverein meebrengt, voor den debitant, die nimmer iets uitgeeft slechts een kleine som, niet meer dan het gewone bedrag van het lidmaatschap, zullen bedragen, doch voor den uitgever eveneens deze kleine som en daarenboven een bedrag van een, twee, drie en meer duizend Mark per jaar aan exemplaren Van zijne uitgaven voor de Deutsche Bücherei.

Het is duidelijk dat door aanneming van dit voorstel een voor de uitgevers zeer onbillijke toestand geschapen zou worden, en verzet van hun zijde laat zich dan ook niet wachten. Verschillende uitgevers hebben een bevoegd juridisch advies in deze zaak ingewonnen en maken dit advies in het (Börsenblatt' bekend; het is teekenend, dat dit advies - een artikel van bijna twee volle pagina's groot - gePlaatst werd als advertentie onder de 'Vermischte Anzeigen» - en volgens deze adviezen is het voorzien in de behoeften van de Deutsche Bücherei eene zaak welke den geheelen Börsenverein aangaat, en

waarvoor de geldmiddelen dus op de gewone wijze dienen te worden gevonden. Bovendien zal een besluit tot wijziging der statuten, waarbij den uitgevers zulk een zware verplichting wordt opgelegd, slechts met algemeene stemmen, niet bij gewone meerderheid, kunnen worden genomen, daar het aannemen van een dergelijk voorstel het wijzigen van het geheele doel van den Börsenverein beteekent.

Erkend moet worden, dat met deze meeningen de billijkheid gediend wordt.

Eene papierbelasting in Duitschland ?

— Het tijdschrift van het Verband der Fachpresse Deutschlands bevat eenige mededeelingen omtrent eene voorgenomen papierbelasting. Volgens deze bestaat het voornemen, op de vervaardiging van papier en zijne grondstoffen en zoo ook op de vervaardiging van sommige van papier gemaakte artikelen een belasting te heffen. De Verein der Fachpresse zal trachten te verkrijgen, dat het voor uitgevers-doeleinden noodige papier aan een lagere belasting onderworpen wordt.

ADVERTENTIËN

Wegens hoogen leeftijd te koop aangeboden de omstreeks 1843 opgerichte BOEKHANDEL en

Boekbinderij, waaraan

verbonden AgentschapPen, en door ondergetekende ruim 51 jaar gedreven; het huis,waarin ^e zaak gevestigd, is tevens te koop. 1668

2'erikzee A. C. DE MOOIJ

AGENTUREN

Sezocht. Branche: papierWaren, kantoorartikelen, enz.

Brieven onder het Nr. dezer Advertentie aan het Bureau Var> dit Blad. 1687

1685

KENNISGEVING

Hiermede berichten wij, dat vanaf 1 Mei de heer JOHN. DINKELBERG is afgetreden als Adjunct-Directeur onzer Vennootschap en dat in zijn plaats als zoodanig is opgetreden de heer J. v. d. MOLEN met volledige bevoegdheid om den Directeur bij ontstentenis te vervangen.

n.v. WEESPER BOEKH. en STOOMDR. v/h. P. P. KOOL

UITGEVERSZAAK

Wordt gezocht door jong, energiek heer uit goede kringen gelegenheid om Uitgeverszaak,waarvan Boekhandel in geen geval een overwegend onderdeel uitmaakt, over te nemen of zich in bestaande Uitgeverszaak in te koopen. Steller dezes is zelf publicistisch werkzaam op politiek en sociaal gebied. 1693

Brieven met liefst uitvoerige inlichtingen onder het Nr. dezer Advert. aan het Bureau van dit Blad.

Sluiten