Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

503

1919. No. 38 NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANUtL

De Aleemeene Vergadering van den Nederlandschen Bond van Boekbinders-Patroons besloot op 29 April j.1. naar aanleiding van ingekomen verzoeken van werknemers-zijde, de crisis-toeslagen, 1 Jan. j. op resp. ƒ d.ou, f2 — en ƒ1,— voor de verschillende categoriën van werknemers bepaald, te verdubbelen en dus vanaf 5 Mei 1919 op ƒ7.-, ƒ4.- en ƒ2.- per week te stellen.

Deze verdubbeling van den crisis-toeslag was door de vergadering van den Centralen Raad van tevoren gesanctioneerd, evenals een noodzakelijk daaruit volgende algemeene prijsverhooging.

Gezien de verkorting van den werktijd met 3'/2 uur op 1 Maart jl. en rekening houdende met de verdere inkrimping op 1Augustus a.s. werd dan ook onder nadere definitieve goedkeuring van den Centralen Raad besloten, om de prijzen voor het Bind- en Brocheerwerk te verhoogen en wel:

De verhooging van 1 Maart jl. vervalt, en de prijzen op 1 Januari 1919 geldende worden verhoogd voor:

, 20 °/

Bindwerk met minimaal : ' * 25 °/

Brocheerwerk met minimaal "Ij

Particulier bindwerk (Tarief A) met minimaal . . . . . ■ ™ /o ( n B Bandzetten) met minimaal . . 25 %

De prijzen voor lederwerk zijn opnieuw op te geven, aangezien dit werk met een minimale verhooging van 20 of 30% niet te leveren is.

Deze verhoogingen treden na de vergadering van den Centralen Raad,

terstond in werking.

Amsterdam, 30 April 1919

1667

HET BESTUUR

Heden verscheen No. 1—2 (Janvier-Avril) van het

BULLETIN de 1'Institut Intermédiaire International

Dit Bulletin van het te 's-Gravenhage gevestigd Internat. Intermédiair Instituut verschijnt viermaal per jaar. — Prijs per jaar ƒ17.50.

De le—2e afl. evenals een prospectus is op aanvraag matig in commissie verkrijgbaar. 1678

Haarlem H. D. TJEENK WILLINK & ZOON

'AANMAAK YAN

PRENTBRIEFKAARTEN]

Vertegenwoordiger

Wordt gezocht, voor nieuwe combinatie op lite-

rair-journalistiek terrein, een Vertegenwoordiger, die

reeds werkzaam is in verschillende deelen des lands en die bereid zou zijn gedurende drie maanden op proef-voorwaarden te werken. Reflectanten moeten algemeene ontwikkeling bezitten, eenigszins op de hoogte zijn van journalistieken arbeid en bereid zijn zich gedurende de proefmaanden met een vrij hooge provisie tevreden te stellen.

Brieven met liefst uitvoerige inlichtingen ten aanzien van tegenwoordigen en vroegeren werkkring onder het Nr. dezer Advertentie aan het Bureau van dit Blad. 1694

Sluiten