Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zes-en-tachtigste jaargang

No. 39

Vrijdag 16 Mei 1919

NIEUWSBLAD VOOR

DEN BOEKHANDEL

UITGEGEVEN DOOR DE VEREENIGING TER BEVORDERING VAN DE BELANGEN DES BOEKHANDELS - VERSCHIJNT DINSDAG- EN VRIJDAGAVOND - REDACTEUR: P. BAUSCH

BUREAU: HEERENGRACHT 124/8, AMSTERDAM - TEL. 6844 N

Geabonneerden op en adverteerders in het Nieuwsblad voor den Boekhandel worden indachtig gemaakt, dat zij voor zich als bindend erkennen en verplicht zijn na te leven de bepalingen van het Reglement voor het Nieuwsblad voor den Boekhandel en van artikel 13 van het Algemeen Reglement van de Vereeniging ter bevordering van de belangen des Boekhandels, zooals die laatstelijk zijn vastgesteld en eventueel later zullen worden gewijzigd

OFFICIEEL GEDEELTE

VEREENIGING TER BEVORDERING VAN DE BELANGEN DES BOEKHANDELS

BESTUURSVERGADERING op Woensdag den 21 Mei 1919, des middags te H uur, in de Bestuurskamer. Agenda: Ingekomen stukken. Vaststelling der Punten van Beschrijving en het Bestuursverslag.

Het Bestuur voornoemd: A. B. VAN HOLKEMA, Voorzitter Dr. A. G. C. DE VRIES, Secretaris Amsterdam, 15 Mei 1919

TER VERTALING AANGETEEKENDE WERKEN

Alle brieven inzake Vertallngsrecht gelieve men voorloopig te zenden aan den Secretaris der Commissie, den heer J- H. DE WIT, Utrechtschestraat 54, te Amsterdam.

Aangeteekende stukken aan hetzelfde adres, onder bijvoeging van POSTKANTOOR AMSTÈL.

Bij de Commissie tot regeling van het vertalingsrecht is volgens de laatste opgave ingekomen:

Bridges, Victor: Mr. Lyndon at Liberty, London, met het bewijs tot het recht van uitgave in de Nederlandsche taal van den schrijver verkregen op 16 October 1918. Aangeteekend 13 Mei 1919, door Ni.jgh & van Ditmar's Uitgevers-maatschappij, te Rotterdam. ■. _

Namens de Commissie:

J. H. DE WIT

Amsterdam, 14 Mei April 1919 Secretaris

NIET OFFICIEEL GEDEELTE

NIEUWE UITGAVEN IN NEDERLAND

De mededeelingen, welke uitgevers in deze rubriek geplaatst wenschen onder de titels hunner uitgaven, worden met 10 cent per regel berekend.

Ankersmit, J. F., en F. M. Wibaut:

Hetsociaal-demokratisch gemeenteprogram toegelicht. Amsterdam, Boekhandel en uitgevers-maatschappij «Ontwikkeling*. 8°. [21 x 14]. (36 blz.). / "-15

Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht. Bijdragen, verzameld en uitgegeven op last en onder toezicht van Z D. H. den aartsbisschop. Dl. 45, afl. 1. Utrecht, Wed. J. R. van Rossum. 8°. [235x14].

Per dl. ƒ 3.50

Bakker, Dr. D. L.: Grondbeginselen der algemeene veeteelt. Zwolle, W. E. J. Tjeenk Willink. 8°. [21 x 145]. (100 blz., m. fig. tusschen tekst). ƒ 1.10

Balen, C. L. van, van Balen.

zie: Bos, P.R.,enC.L.

Sluiten