Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

514

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

1919. No. 39

Wagenmgen, Dr. J. van: Het leven van dr. Jan Wibertus Beek, hoogleeraar aan de gemeentelijke universiteit te Amsterdam. Groningen, Den Haag, J. B. Wolters' Uitgevers-maatschappij. Gr. 8°. [25x 165] (24 blz.). ƒ _,7J5

Werff, W. F. van der, en A. Lobstein:

Het noodige uit de algebra en rekenkunde voor leerlingen der m. u. 1. o. scholen. Groningen, Den Haag, J. B. Wolters' Uitgevers-maatschappij. 80. [195x125].

2. (139 blz.). / i.25

WLba.Ht' X' M*> zie: Ankersmit, J. F., en F. M. Wibaut.

Wibaut-Isebree Moens, Dr. N. L., ziePfsch, Dr. A. J. van, en dr. N. L. Wibaut-Isebree Moens.

Wijk, W. E. van: Inleiding tot de beoefening der qualitatieve analyse. Leerboekje, bedoeld voor leerlingen der hoogste klasse der hoogere burgerschool met vijf-jarigen cursus en der hoogere handelsschool. Groningen, Den Haag, J. B. Wolters' Uit-

sevcis-maaiscnappij. »«. [ïsx 12&J. (58 blz.).

Gecart. ƒ -.80

Muziek

Worp, J.: Een boekje met liedjes voor twee stemmen, verzameld. Woorden van H. Bouman. 13e druk. Groningen, Den Haag, J. B. Wolters' Uitgevers-maatschappij. 1918. 80. [185x 135]. (63 blz.). ƒ-.45

Atlassen en kaarten

Atlas, De Bussy's, van Nederlandsch OostIndië, voor kantoor, school en huis. Amsterdam, J. H. de Bussy. Fol. [47 x 335]

iou ki in.;. üecart. ƒ 5.—

Fietskaart voor hef Westland. 5e druk Maassluis, J. Waltman. Fol. [40x55].

ƒ-.40

Magazijn-catalogus

J. W. van Leeuwen (K. Fercken), Leiden. No. 302. Oude en nieuwe boeken. 8°. (Blz 129-159; nrs. 2190-2737).

Martinus JNijhoff, 's-Gravenhage. No. 440. Histoire et géographie des Indes onentalesNéerlandaises depuis 1800. Publié a 1'occasion du 3e centenaire de la fondation de Batavia en 1619. 8». (152 blz • 3015 nrs.).

' -445/ Les Hollandais en Oriënt (y comisnn d £?p de bonne esPérance) avant löuu- Publié a 1'occasion du 3e centenaire

(110 hij ?m,on de Batavia en 1619. 80. * Diz., 1014 nrs.).

Boekverkooping R. W. P. de Vries, Amsterdam. 19-24 Mei 1919. Bibliothèques A N. Bukers, mr. C. P. Donker, J. van Hasselt, Joh. I. Rogmans, J. H. Róssing e.a. Théologie. Jurisprudence. Economie politique. Géographie. Topographie. Histoire des PaysBas. Généalogie et héraldique. Moeurs et coutumes. Littérature. Sciences exactes. Histoire naturelle. Beaux-arts. Catalogus. 80. (IV, 172 blz.; 2206 nrs.).

BERICHTEN EN MEDEDEELINGEN Uit het buitenland

«Man ist nur einmal jung!», roman, door Igna Maria, zal verschijnen bij den uitgever Friedrich Rotbarth, te Leipzig.

«Demian. Die Geschichte einer Jugend», roman, door Emil Sinclair, zal verschijnen bij Fischer Verlag, te Berlijn.

«Feiertagskinder», roman, door E. von Keyserling, zal verschijnen bij S. Fischer

venag, te Berlijn.

De jaarvergadering van den Börsenverein

H. De debitanten-voorstellen Sedert verscheidene jaren nu reeds doet een deel der Duitsche debitanten al het mogelijke, om vasten voet te verkrijgen op. een terrein, dat tot nog toe geheel des uitgevers is. De uitgever bepaalt den verkoopsprijs van een door hem uitgegeven boek, en stelt vast welke korting de debitant op dezen prijs zal genieten, en op dezè wijze wordt dus door den uite-ever

bepaald, welk bedrag door den debiethandel aan dit boek zal worden verdiend. Dit is de toestand, welke noodzakelijk voortvloeit uit de verhoudingen welke tusschen uitgever en debitant bestaan, en waarbij de rechten welke den uitgever hierbij toekomen het noodzakelijk gevolg zijn van het feit, dat een boek door hem uitgegeven wordt.

Het is op dit terrein dat een deel der Duitsche debitanten, eerst onder aanvoering van den heer Paul Nitschmann c.s., later van het door dezen gestichte Deutsche Buchhandlergilde, vasten voet tracht te verkrijgen. Hunne bedoeling bij deze pogingen is, het recht des uitgevers om vast te stellen hoe groot het bedrag dat de debitanten aan een boek zullen verdienen, te doen overgaan aan de debitanten, en voor de beslissingen welke zij te dien opzichte zullen nemen,

Sluiten