Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

516

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

1919. No. 39

lucht, doch is vastgesteld op grond van overwegingen, welke de vakkennis, het inzicht en de koopmanschap van den uitgever uitmaken. En wat blijft er over van een aldus vastgestelden verkoopsprijs, welk nut hebben de overwegingen welke tot dezen leidden, wanneer door meerdere toeslagen, onafhankelijk van den wil van den uitgever, de prijs van het boek een zuiver fictief bedrag wordt?

Maar zeer ernstig mag wel betwijfeld worden de doelmatigheid van deze voorstellen, fterj verwacht in Duitschland op verschillende gronden eene daling van den omzet, en wat nu te denken van maatregelen welke dezen omzet, door stelselmatige prijsverhooging, slechts moeten doen

dalen? Totnogtoe gold in Duitschland nog steeds de goede opvatting, dat de belangen van het vak boven die van den enkeling gaan, dat de behartiging van de belangen van het Boek noodzakelijk moet leiden tot voordeel van hen, die van het Boek hun bestaan moeten ontvangen. Met deze voorstellen worden echter omgekeerd de belangen van het vak, opgeofferd aan die der debitanten. Voorstellen als deze hebben de bedoeling de kip te slachten, welke wellicht nu juist geen gouden eieren legde, doch in elk geval toch eieren gaf, en zij kunnen dus voor hen, die de belangen van het vak boven alles blijven stellen, slechts onaannemelijk geacht worden.

ADVERTENTIËN

H. H. KOK Bzn., te Zwolle,' vraagt tegen 1 Juli of eerder

een Bediende

met veel vakkennis en die zelfstandig kan optreden of een ontwikkeld

Aank. Bediende

(H.G. of G.G.), die eenige jaren in het vak werkzaam is en met het publiek kan omgaan.

Aanb. met opg. waar informatiën zijn te bekomen en verl. salaris.

Bij gebleken geschiktheid aangename werkkring en goede positie verzekerd. h26

COLPORTEUR

Wetenschappelijke onderneming zoekt ontwikkeld Persoon voor het winnen van abonné's onder de gestudeerden in kleinere plaatsen.

Brieven met verlangde condities en uitvoerige inlichtingen onder het Nr. dezer Advertentie aan het Bureau van dit Blad. j-j24

De Kantoren der N. VENN. v/h. P. M. WINK en der NUTSUITGEVERIJ te Zalt-Bommel

zijn voortaan 's Zaterdags na 1 uur gesloten

1745

TE KOOP GEVRAAGD

een Boek- of Kunsthandel

van niet te grooten omvang in een welvarende plaats. Discretie verzekerd.

Fr. brieven onder het Nr. dezer Advert. aan het Bureau van dit Blad. 1749

WEEKBLAD TE KOOP

Uitgever biedt zijn reeds vele jaren bestaand blad op het gebied van Export, Handel en Industrie te koop aan. Alleen ernstige reflectanten gelieven zich te wenden onder het Nr. dezer Advert. aan het Bureau van dit Blad. 1736

FIRMA D. BOLLE, Hang 98, te Rotterdam, vraagt liefst tegen 1 of 15 Juni, voor hare afdeeling Debietzaak een

AANKOMEND BEDIENDE

Sollicitanten moeten reeds een paar jaar in den Boekhandel werkzaam zijn geweest en gewend zijn met publiek om te gaan, terwijl eenige kennis der moderne talen tot aanbeveling strekt. Uitvoerige sollicitatiën, met opgaaf waar informatiën genomen kunnen worden, uitsluitend schriftelijk. 1725

Sluiten