Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1919. No. 39

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

517

1E OPROEP

Op verschillende tijdstippen in dit en het vorige jaar zijn in het Bestelhuis gevonden de navolgende artikelen zonder eenige aanwijzing van wien zij afkomstig of voor wien zij bestemd waren:

Quadekker, Het Paardenboek, 3 dln. Gorter, Mei

Onze eeuw, 3 afl. December 1917 J. Veld, Rekenboek v/h. platteland Lubberhuizen, Het opstel Horn en de Gast, Natuurkunde Versteeg, Sprookjes en Vertelsels Ons Eigen blad, 1 afl. No. 1 7e Jrg. Christelijk vrouwenleven, 4 afl. Dec. 1918. 3 Scheurkalender Schilden (zonder naam van den uitgever)

Weldons (ladies) Journal, 1 afl. Febr. 1919 1 Briefordener

1 Soennecken's Losbladig kantoorboek No. 130, 1 grün

1 pak inhoudende: kartonnen soldaten, houten bootjes, kleine prentenboeken, oorknopjes, etalagehaken, 3 portemonnaies.

Rechthebbenden gelieven zich tot ondergeteekende te Wenden voor of op 15 Juni a.s., zullende de goederen anders na dien datum worden verkocht.

De Directeur D. P. HARTING

VROUWELIJKE BEDIENDE

kan terstond geplaatst worden in een Boekhandel, Voor het bijhouden der rekeningen. Vereischten zijn: groote accuratesse en eenige talenkennis. Een goed handschrift strekt tot aanbeveling. Bij gebleken geschiktheid blijvende positie.

Brieven onder het Nr. dezer Advertentie aan het Bureau van dit Blad. H49

Welke Advertentie-Reiziger (Reizigster) heeft nog gelegenheid mede te nemen eenige maand-periodieken.

Brieven onder het Nr. dezer Advertentie aan het Bureau Van dit Blad. 1728

De od aanbiedingscirculaire en annonce in

het N. v. d. B. dato 18 April bestelde exemplaren: P-v. DUINEN, De moeilijkheden van het Franscb, *e deel, worden volgende week verzonden. 1742 EMIL WEGELIN, AMERSFOORT

BERICHT

De Catalogus mijner uitgaven met nieuwe prijsnoteering is heden verschenen en algemeen verzonden.

De vroegere prijzen zijn hierdoor vervallen.

Wie onverhoopt met toezending mocht overgeslagen zijn, gelieve aan te vragen. 1729

Kampen J. H. KOK

De uitgevers P. N. VAN KAMPEN & ZOON, te Amsterdam, zoeken voor spoedige indiensttreding een mannel. of vrouwel.

AANKOMENDE BEDIENDE

Aanvangssalaris ƒ70.— a ƒ 80.— per maand. Brieven met volledige inlichtingen worden ingewacht. 1730

Gevraagd een

BEDIENDE

of Juffrouw, R.K. in algem. Boek- en kantoorboekhandel in groote provincieplaats in Noord-Brabant. 1741 Opgave met volledige inlichtingen en verlangd salaris onder het Nr. dezer Advert. aan het Bureau van dit Blad.

Een boekhouder, eenige jaren werkz. bij Uitg.-firma, admin. modellen, boekh.,enz., flink ontw., v. g. g. v. zoekt andere, dergel. betrekking.

Br. onder h. Nr. dezer Adv. a. h. Bureau v. d. Blad. 1746

Sluiten