Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zes-en-tachtigste jaargang

No. 40

Dinsdag 20 Mei 1919

NIEUWSBLAD VOOR

DEN BOEKHANDEL

UITGEGEVEN DOOR DE VEREENIGING TER BEVORDERING VAN DE BELANGEN DES BOEKHANDELS - VERSCHIJNT DINSDAG- EN VRIJDAGAVOND - REDACTEUR: P. BAUSCH

BUREAU: HEERENGRACHT 124/8, AMSTERDAM - TEL. 6844 N

n-erden op en adverteerders in het Nieuwsblad voor den Boekhandel worden indachtig gemaakt, dat zij ' "'r ::hU als bindend erkennen en verplicht zijn na te leven de bepalingen van liet Reglement voor liet Nieuws.tea Boekhandel en van artikel 13 van het Algemeen Reglement van de Verecniging ter bevordering tv .h angen des Boekhandels, zooals die laatstelijk zijn vastgesteld en eventueel later zullen worden gewijzigi!

officieel gedeelte

VEREENIGING TER BEVORDERING VAN DE BELANGEN DES BOEKHANDELS

BESTUURSVERGADERING °P Woensdag den 21 Mei 1919, ^es middags te 1£ uur, in de Bestuurskamer. Agenda: Ingekomen stukken. Vaststelling der Punten van Beschrijen het Bestuursverslag.

Het Bestuur voornoemd: A. B. VAN HOLKEMA, Voorzitter Dr. A. G. C. DE VRIES, Secretaris 'Sterdam, 19 Mei 1919

^ÜgT OFFICIEEL GEDEELTE

E UITGAVEN IN NEDERLAND

Seni me<^et,ee»ngeni welke uitgevers in deze rubriek M,0r?atst wenschen onder de titels hunner uitgaven, Qen met 10 cent per regel berekend.

er°epsbibliotheek, Morks'. Onder redactie pan Th. M. Ketelaar. Dordrecht, C. Morks ^zn. 80. po x 14J.

Per serie (25 ditjes) a ƒ -.50 Per nr. » » -.60 36. Dozy, E.: De politie. (68 blz.). Opnieuw geplaatst wegens misstelling. Zie ook AIPhab. lijst Nos. 3 en 4, 1919.

NIEUW

Bibliographie, Nederlandsche, van 1500 tot 1540. Door Wouter Nijhoff, met medewerking van M. E. Kronenberg. Afl. I. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff. Gr. 8°. [26x17]. (Blz. 1-32).

Kplt. in ± 15 afl. a ƒ 3. -

Bibliotheek voor bijbelsche opvoedkunde. Red.: ds. J. E. Schr'öder. 3e jaargang. 1919. No. 1 (Jan.). Hoenderloo, Drukkerij stichting Hoenderloo. 8». [19x13].

Per jrg. (6 nrs.), p. p. ƒ -.30 Afz. nrs. a » -.15

Bladen, Geneeskundige, uit kliniek en laboratorium voor de praktijk. Red.: prof. dr. W. Nolen. XXIe reeks. Haarlem, De Erven F. Bohn. Gr. 8°. [265 x n].

Per reeks (12 nrs.) ƒ 7.— IV. Snapper, J.: Over de griep en haar complicaties. (26 blz.). ƒ -.60

Bock, A. H. W. de, en A. D. Leeman:

Cours gradué d'excercices. Taal-, denken spreekoefeningen ten gebruike bij het onderwijs in de Fransche taal op scholen voor uitgebreid onderwijs. 's-Gravenhage, De Gebroeders Van Cleef. 8°. [195x14].

I, l< 89e druk, in overeenstemming met het arrêté van 26 Febr. 1901. (68 blz.). / -.40

Curwood, James Oliver: Op het onheilspad. Hollandsche bewerking van A. M. Kroon. Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar's Uitgevers-maatschappij. 8°. [21x155]. (175 blz.). ƒ2.50; geb. ƒ 2.90

Duinen, P. van: De moeilijkheden van het Fransch. Verzameling van bastaardwoorden en andere die door hunne gelijkenis met het Fransch bijzondere moeilijkheden opleveren bij de vertaling. Met verklaringen en voorbeelden. Amersfoort, Emil Wegelin. 8». [195x13]. (221 blz.). ƒ 2.40

Sluiten