Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

526

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

1919. No. 40

Hildebrand: Camera obscura. 30e druk. (Volksuitgaaf). Haarlem, De Erven F. Bohn. 80. [195x14]. (XII, 360 blz.).

ƒ2.-; geb. ƒ 2.80

Jaarboek van de Koninklijke marine. 19171918. Uitgegeven door de zorg van het departement van marine. 's-Gravenhage, De Gebroeders Van Cleef. 8°. [19x1351 (VIII, 348 blz.). Geb. ƒ 2.50

Jaarboekje, Rotterdamsch. Redacteur dr. E. Wiersum. Onder bescherming van het gemeentebestuur. He reeks. 7e jaargang. 1919. Rotterdam, W. L. & J. Brusse's Uitgeversmaatschappij. 80. [20x135]. (LXVI, 158 blz., m. fig. tusschen tekst en 16 pltn.).

ƒ 2.50; geb. ƒ 3.75

Kielstra, Prof. mr. J. C: De suikerindustrie op Java en hare behoefte aan grond. Wageningen, Firma A.Ophorst. 8°. [235x161. (72 blz.). ƒ j_5q

Kielstra, Tj.: Het godsdienstig leven. Een schets der christelijke geloofs- en zedeleer. 5e druk. AmstprHam p m van

& Zoon. 1918. 80. [225x145]. (VIII, 229 blz.).

ƒ 1.50

Klootsema, J., zie: Zenuw- enzieleleven,

Uit.

Kok, J., zie: Landbouwbedrijven, Nederlandsche.

Landbouwbedrijven, Nederlandsche. Onder , redactie van A. N. Zwiers. Deventer, JE. E. Kluwer. 80. [215 x 15].

H. Kok, J.: Het landbouwbedrijf in de veenkoloniën. (VIII, 128 blz., m. 32 tig. tusschen tekst, 11 pltn., en 1 krt.). ƒ2.10; geb. ƒ 2.85

Leeuwen, Dr. J. A. C. van: Armen en rijken. Kampen, J. H. Kok. Gr. 8°. [245 x 171 (80 blz.). ƒ i,25

Leeuwen, Dr. Th. M. van: Over den invloed van het zonlicht op de gezonde en op de zieke huid. Rede, uitgesproken bij de aanvaarding van het hoogleeraarsambt aan de rijks-universiteit te Utrecht op 17 Mei 1919. Utrecht, Electrische drukkerij «de Industrie», J. van Druten. Gr. 80. [245 x 16]. (25 blz.). , ƒ _.60

Meteorologisch instituut,Koninklijk Nederlandsch. Uitgaven. Amsterdam, Seyffardt's Boekhandel.

110. Oceanische en meteorologische waarnemingen in den Atlantischen oceaan. DecemS Januari, Februari 1870-1914. Kaarten. * r-m de Nederlandsche en de Fransche taal]. Fol. [51x46]. (24 krtn. m. beschr. tekst).

Gecart. ƒ 7.50

NKche/°Uter'Zie: B5b»°K"Phie, Neder-

Quesne-van Gogh, E. H. du: Gedichten. He bundel. Amersfoort, Emil Wegelin. 8°. [20x14]. (105 blz., m. e. portr.).

ƒ 1.25; geb. ƒ 1.75

Snapper, J., zie: Bladen, Geneeskundige.

Statistiek van de in- en uitklaringen van zee* en rivierschepen over het jaar 1918. [Tekst in de Nederlandsche en de Fransche taal]. Uitgegeven door het Centraal bureau voor de statistiek. 's-Gravenhage, Boekhandel vrhn. Gebr. Belinfante. Gr.80. [28x 185]. (VI, 85 blz.). ƒ -.75

Toetsnaald.'s-Gravenhage,Boekhandelvrhn. Gebr. Belinfante. 8°. [215x135].

IX. Acte-examens wiskunde middelbaar onderwijs ki en kv. Volledige en uitgebreidste verzameling. Examens m. o. ki 1918-1900 en vorige jaren 481 vraagstukken. Examens m.o. kv 1918-1900 en vorige jaren 180 vraagstukken. (IV, 106 blz.). ƒ i.OS

Webster, Jean: Het «John Grier home». 3e, goedkoope druk. Amsterdam, Scheltema & Holkema's Boekhandel. K. Groesbeek & Paul Nijhoff. 8».. [18x12]. (256 blz., tn.

aio. tusscnen teKst).

ƒ 1.25; gecart. ƒ 1.50; geb. ƒ 1.75

Westerbeek van Eerten B.Jzn., J. J.: Het

loflied des Heeren knecht. Rede, bij de herdenking van zijn veertigjarige ambtsbediening, gehouden in de nieuwe kerk te Kampen op den 29sten April 1919. Kampen, J. H. Kok. 80. [24 x 165]. (20 blz.). ƒ -.40

Zenuw- en zieleleven, Uit. Uitkomsten van psychologisch onderzoek. Ve serie. Baarn, Hollandia-drukkerij. 8°. [23x155].

Per serie (10 nrs.) ƒ 3.50 Afz. nrs. a » -.45 9. Klootsema, J.: De psychische oorzaak van het kwaad. (47 blz.).

Magazijn-catalogus

A. N. Govers, 's-Gravenhage. No. 104. Oude en nieuwe boeken, blz.; 2266 nrs.).

80. (66

BERICHTEN EN MEDEDEELINGEN Vennootschap

Bij onderhandsche akte, d.d. 14 Mei 1919, hebben de heeren Chr. C. A. Hoes, G. C. J. M. V e r b i e s t, beiden boekhandelaar en wonende te Gouda, en dr. H. W. £• M o 11 e r, wonende te Tilburg, aangegaan eene handelsvennootschap onder de firtn* «Het Nederlandsche Boekhuis», ten doel hebbende het gemeenschappelijk drijven van een handel in boeken, kantoorbehoeften, en het uitgeven van boeken i*> den meest uitgebreiden zin.

Sluiten