Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

528

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

1919. No. 40

niet geneigd tot zulke dictatoriale maatregelen als dit voorstel inhield.

Door den opvolger van mr. Veraart in zijn functie als vertrouwensman, mr. A. A. van Rhijn, blijkt het standpunt, door mr. Veraart in diet kwestie ingenomen, niet te worden gedeeld, naar blijkt uit een artikel in ,Het Tarief' van 3 Mei, waaraan het menschelijke niet zoo zeer vreemd is als bij den vorigen functionaris het geval kon zijn, en van welk artikel wij het slot hier doen volgen:

De vraag, die wij hier aanroeren, veronderstelt het geval dat alle bedrijven, die daarvoor in aanmerking komen, zijn georganiseerd als het onze. Wat zou het gevolg zijn, wanneer al die bedrijven zich sloten?

Naar onze meening zou een dergelijke maatregel zeer bedenkelijke gevolgen hebben. De bedrijfsgenooten leggen het er bij sluiting van het bedrijf op aan om nieuwen ondernemers en nieuwe arbeiders de toetreding tot hun vereenigingen onmogelijk te maken. Maar waar moeten die nieuwe ondernemers en die nieuwe arbeiders, indien alle bedrijven hen gelijkelijk afstooten, dan productief werkzaam zijn? Het gemis aan arbeidsgelegenheid zou een enorme werkloosheid doen ontstaan. En nu meene men niet, dat door bevordering der emigratie aan dit bezwaar in voldoende mate zou kunnen worden tegemoet gekomen. De ervaring toont voldoende, hoe moeilijk de mensch, gehecht als hii is

aan zijn familie, traditie en geboortegrond, er toe kan besluiten naar den vreemde te

gaan. *) Het is eerder te verwachten dat de werklooze ondernemers en arbeiders de productie van allerlei artikelen ter hand zouden nemen zonder zich om de door de organisatiën vastgestelde tarieven te bekommeren. En daardoor zou het geheele gebouw der maatschappelijke bedrijfsregeling spoedig ineenstorten.

'Waar hij wellicht weder een muur van «gesloten» bedrijven ontmoette. - Red. ,Nbl.'

«De hel» in beslag genomen. -— Naar uit berichten in de dagbladen blijkt zijn te 's-Gravenhage en Rotterdam op last der justitie alle in de boekwinkels en kiosken aanwezige exemplaren van «De hel», door

Henn Barbusse, in beslag genomen. Deze maatregel geschiedde op grond van art. 240 wetboek van strafrecht, waarbij de verspreiding van voor de eerbaarheid aanstootelijke lectuur strafbaar wordt gesteld, en is, naar ,De Telegraaf' verneemt, voor het geheele land bevolen.

Uit het buitenland

«M&rchen», door Hermann Hesse, zal verschijnen bij S. Fischer Verlag, te Berlijn.

«Frühe Schatten», roman, door VickeBaum, zal verschijnen bij Erich Reisz Verlag, te Berlijn.

«Juiiana», roman, door Clara Ratzka, zal verschijnen bij de uitgevers-firma Egon Fleischel & Co., te Berlijn.

ADVERTENTIËN

ABONNFAÖÏNT. Voor Nederland: ƒ 4.— per 3 maanden. AlphabetiscKe Lijst van boeken, tijdschriften enz. m«( Voor het buitenland, b« vooruittetaling: / 9.30 per half- titdregister, (uitgave van d" V^wiS • oor ffi l**r. Afzondert, nrs. 20 cent. Bewijsnrs. t5 cent. (12 nrs.) ƒ 1.50; afzondert, nrs. 15 cVnt - - - "

In uitgebreiden Boekhandel in een der Universiteitssteden wordt tegen 1 Juli of eerder gevraagd een

Tweede Bediende

bekwaam voor zijn vak en in staat zelfstandig te werken. Hoog salaris.

Brieven onder het Nr. dezer Advertentie aan het Bureau van dit Blad. ng2

VERSCHENEN: 1779

Het Taylor-stelsel

DOOR

Mr. A. H. COLÏJN

15 vel royaal 8° met 6 afbeeldingen. Prijs ƒ5.90 Uitgave van N.V. DE STANDAARD, Amsterdam

«TM. ■ J

Sluiten