Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1919. No. 40

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

52y

Ondertrouwd:

A. MALCORPS

Vertegcnw. fa. P. N. v. Kampen & Zn.

en

H T. E. ATHMER Huwelijksvoltrekk.12 Juni a.s.

Amsterdam, 20 Mei 1919 Heerenstraat 13 1789

Er biedt zich aan een

flink Persoon

vrij van militairen dienst, grondig met het vak bekend. Ook kennis van moderne talen en boekhouden. v.g.g.v.

Brieven onder het Nr. dezer Advertentie aan het Bureau van dit Blad. 1794

GEVESTIGD 1771

C. BOONACKER

P. C. Hooftstraat 57 AMSTERDAM

H.H. Uitgevers worden verz. het b. a. bestelde af te zenden.

Gevestigd te URK:

DRUKKERIJ -: SNOEK :■

BOEKHANDEL EN UITGEVERSZAAK TELEFOON INT. No. 4

Verzoekt beleefd toezending van berichten van nieuwe uitgaven, catalogi, commissiegoed enz. enz. 1795

Ons KANTOOR wordt 22 Mei verplaatst naar

Prinsegracht 87

TELEPHOONNUMMER BLIJFT HAAG 6288

TELEGRAM-ADRES: PHILIP KRÜSEMAN - HAAG Door verhuizing kan er eenige vertraging in de uitvoering van bestellingen ontstaan welke wi] bij voorbaat verzoeken te willen excuséerèn. "ss

J. PHILIP KRÜSEMAN

's-GRAVENHAGE

In den Boekhandel van W. TEN KATE, te Emmen (Dr.), wordt zoo spoedig mogelijk gevraagd

een m. Bediende

Verlangd wordt goede vakkennis en een goede hand, P.G., ongeh., uitv. sollic. in. opg. verl. salaris. 1777

Publieke Verkooping

te AMSTERDAM Woensdag 21 mei iqiq:

des voormiddags te 10 uur: zetterij Laurens Hansma, No. 1—223, benevens ruim 2000 K.G. oude letter;

des namiddags te IV2 uur: prima houtwerk, ruim 3400 kilo boek- en courantinkt, 160 liter machineolie, 85 kilo Arabische gom en 800 kilo koudlijm, 2 snelpersen, 4 trappersen, bostonpers, 3 snijmachines, 2 bordscharen, 6 draadhecht- en nietmachines, 4 perforeermachines, No. 224-368 en 379-388;

des namiddags te 2l/a uur: Opstand boekwinkel M. Olivier, Rokin 70, waarbij magazijnkast, kapitale boekenrekken, étalage, tafel, schrijfmachine enz., No. 369-378; %

des namiddags te 3 uur: nieuwe drukkerij-inventaris firma Hekket en Vreybloedt, Alkmaar, waarbij electromotor 1 P.k., snelpers Victoria, trappers Diamant, snijmachine Mansfeld 70 c.M., trapperforeer 60 c.M , trapdraadhecht Brehmer, nietmachine, dubbele draadhecht, garenhecht, stanz-, hoekenrondmachine en numeroteur, No. 1-232. H97 uitgebreide sorteering meerendeels prima kwaliteiten papier enz. wordt geveild tegelijk met de leesbibliotheek en den papiervoorraad behoorende tot het faillissement L. Velleman op Dinsdag 27 Mei a.s,, des namiddags te lVa uur.

VeiHngdirectie makelaar G. THEOD. BOM, Kerkstraat 310-314. Tel. N. 808

Sluiten