Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

536

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

1919. No. 40

J. G. Broese, Utrecht. Thijsse, Vogeljaar. Geb. Stilgeb.,GötzKraft.4d.Gb.Duitsch.

Buroersdijk & Niermans, Leid. Nothomb, Révol. Beige. Eigen Haard ) Div. jrg. liefst Aarde e. h. volken ) nieuwere.

J. H. de Bussy, Amsterdam.

Huygens,Vol!edige uitg. d.Gedichten, bezorgd door dr. J.A.Worp.

De Economist. Jrg. 1914.

W. J. van Hengel, Rotterdam. Kuyper, De plant in de hist. stijlen. Wendingen. Toorop-Nr.

C.L. van Langenhuysen, Amst. Wendingen. Ie jrg.

J.W.v.Leeu wen (Fercken), Leid. 'Blink, Gesch. boerenstand.

Meijer & Schaafsma, Leeuw. *A. v. Giessenburg, Gemeentewap.

Morks & Geuze, Dordrecht, v. Gogh-Kaulbach., Jet-Lie. 2 dln. I.

De Nederl. Boekh., Antwerpen. Watersport. 1916-1918. School en leven. 16e, 18e, 19ejrg.

Martinus Nijhoff, 's-Gravenh. Dubois, Gouverneurs. Bogaert, Reizen.

Multatuli, Werken. Garmond. G. Stoett, Spreekwoorden, 2e dr. Bakh.v.d.Brink,Stud.d.2.Kpt.o.def. Kalff, Lied in de middeleeuwen. KalfF, Gesch.Ned.letterk. 16e eeuw. Schotel, Vad. volksboeken. Bredero,, Werk. Uitg. t. Brink, e.a. Bijns, Refereinen. 1815. Huygens, Gedichten. Uitg. Worp. Post, Het land in brieven. Wolff, Deken, Blankaart. 1787. W. en O. Z. v. Haren, Dichtw.1824. Kilian, Etymol.teut. linguae. 1599. B. Huet, Litter. fantas, en kritiek. Tollens, Gedichten. 1855-57. Schimmel, Romant. werk. 1892-96. Potgieter, Werken. MetGroenew. B. Huet, Land v. Rubens. 1879. Bibl.tniddelned.letterk.N.uitg.Kplt.

S. Gouda Quint, Arnhem. Buiten. 1915. Geb.

P. Out, Koog a. d. Zaan. Nederl. Indië. O. en n. Dec. 1916. Natuur e.vernuft. 2e serie, no.1-12. De Balzac. Een vrouw v. 30 jaar. Uitgebr.werk over o.-Chin. porcel. De Coster, Legende Uilenspiegel. Dumas, Bruggraaf de Bragelonne. Werken van Eschstruth. Ing. Hurrelbrinck, Misdadigerswereld. Kern, F, Landen en volken. 3 dln. König.De man m.h. ijzeren masker. Krause, Lijkverbranding op Bali. London, Pittah. Morphy. Bruid van één nacht. Oltmans, Slot Loevestein. Querido, Oude waereld. Le Queux, Inval van 1910. Raloff, Het eeuwige nieuwe. Richebourg, De zoon. De Roo, Weg van Paul de Raet. Smit, Louise v. Westerhoven. Wagner, Rijngoud.

Wed. J. R. van RossuM,Utrecht. *Weve, Gestilde passie.

J. M. Stap, Haarlem. Prins. 1/1-31/12 1918. Net ex. Van oude voyagiën.I.H.Meulenhoff.

Van Stockum's Antiq., 's-Grav. Peters, Oud Groningerland. Geb. Aarde en h. volken. 1880,'87,'96,'98,

'99,1900.'01/04,'07,i.stempelbnd.

W.P. v. Stockum&Zn., 's-Grav. Kasteelen Nederl. Kplt. Geb. Moderne landhuis. Geb.

R. W. P. de Vries, Amsterdam. J. ten Brink, Dan. Heinsius.

P. M. Waalkes, Appingedam. 'Groen, Handb. vad. gesch.

Aangeboden:

Boekh. „Ontwikkeling", Amst. Sociaal jaarboek. II. Gec.

PUfWERKss

PARIlulüERB!!iDW8»

LIHIEEREH

"g d e'd"" w 'vlu g""

H.V. BOEKDRUKKERIJ uBINDERU % FIRMA JllW.fiLIOHFfER

MIDDELBURG

N.V. HUBERT DE GROOT S KANTOORBOEKENFABRIEK EN BOEKDRUKKERIJ - LEEUWARDEN

Kantoorboeken Losbladige boeken „Frisia" Kaart- en opbergsysteem

Drukwerken

1763

ADVERTENTIËN. Voor leden der Vereeniging 1—5 regels ƒ 0.62'/r, elke regel mesr 12J<; cent. Voor niet-leden, ook wanneer ingezonden door tusschenkomst van een lid: 1—5 regels ƒ!.—, elke regel meer 20 cent. Bevvgs' nummer 15 cent. — Adverteeren b;i abonnement volgens tarief. — — —

Afdeeling „Gevraagde- en Aangeboden Boeken": vow leden 10 cent per regel, voor niet-leden 20 cent per re?;; bij vooruitbetaling in bons. — — — — — — —

Van Advertentiën op den dag vóór de ui tg aai 's mi'! dags na 5 uur bezorgd, kan het ontniddeUyic ptaatsve niet worden verlangd. — — — — — — -

INHOUD

Officeel gedeelte. Vereeniging ter bevordering van de belangen des Boekhandels : Bestuursvergadering. — Niet officeel gedeelte. Nieuwe uitgaven in Nederland. - Benenten en mededeelingen: Vennootschap. - N.V. Stokkink's Electrische boekbinderij. straatnaam en huisnummer in adressen. - Nederlandsche bibliographie van 1500-1540. '!3 drukwerk. - Sluiting van het bedrijf. - «De hel» in beslag genomen. - Uit net Duiieniaiia. — Advertentiën.

FYP. *.mst. BOEK- EN STBSNDR. Vf». HA8MI & CC

Sluiten