Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1919. No. 41

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

539

zijn onderwijs als privaat-docent in de chemiese technologie aan de rijks-universiteit te Delft op 10 Mei 1919. Delft, Technische boekhandel en drukkerij J. Waltman jr. 8». [19 x 13]. (33 blz.). ƒ -.70

Lhotzky, Dr. Heïnrich: De verschijning van den koningsmensch. Naar het Duitsch door Hilbrandt Boschma. Zutphen, W. J. Thieme & Cie. 1918. 8°. [195 x 14]. (VII, 208 blz.). ƒ 1.95; geb. ƒ 2.50

*Luttenberg: Chronologische verzameling der wetten, besluiten en arresten betrekkelijk het openbaar bestuur in de Nederlanden sedert de herstelde orde van zaken in 1813. Voortgezet door mr. dr. J. G. Stenfert Kroese. 1918. Blad 33-42 (3 September-2 December). Zwolle, W. E. J. Tjeenk Willink.

Maars, Corn.: Mijn examen. Opgaven van de toelatings-examens voor hoogere burgerscholen en gymnasia. Purmerend, J. Muusses. 8". [225 x 145].

I. Rekenen.2e, verbeterde druk. (56blz ). ƒ -.60 Antwoorden (1 blz.). > -.20 3. Fransch. 2e, verbeterde druk. (65 blz.). » -.60

Natura dux. Tijdschrift voor physische therapie en hygiène. Officieel orgaan van den Nederlandschen Bond tot bevordering van de physische therapie. Red.: dr. Daniël de Niet, dr. S. C. M. Soer, J. C. Blonk, arts. Ie jaargang. 1919/1920. No. 1 (1 Mei). Den Haag, Adres van administratie: Johannes Morks, Weteringkade 97. Gr. 8». [29x225].

Per jrg. (12 nrs.) ƒ 4.—

Voor leden van den Nederlandschen Bond tot bevordering van de physische therapie: per jrg. ƒ 2 50.

Neurotherapie. Bijblad der Psychiatrische en neurologische bladen. 1919. No. 1/2 (Jan./ April). Amsterdam, Uitgevers- en drukkersmaatschappij van F. van Rossen. 8°. [24x155].

Per jrg. (6 nrs.), p. p. ƒ 3.50

Opbouw, De. Democratisch tijdschrift. Red.: G. Bolkestein, R. Casimir, I. B. Cohen, Aletta H. Jacobs, R. Kranenburg, H. P. Marchant, P. J. Oud, E. Reinders. 2e jaargang. 1919/1920. No. 1. Utrecht, A. W. Bruna & Zoon's Uitgevers-maatschappij. Gr. so. [245 x 155].

Per jrg. (12 nrs.) ƒ 10.-, p. p. / 10.50 Afz. nrs. a » 1.25

Orgaan, Grafisch, van den Nederlandschen phristelijken Grafischen bond. Red.: J. Hofman.' 14e jaargang. 1918/1919. No. 234 H Sept. 1918). Amsterdam, Adres van administr.: Da Costastraat 59ii. Fol. [40x28]. Per jrg. (26 nrs.), p. p. ƒ 1.25 Afz. nrs. a » -.04

Opnieuw geplaatst wegens misstelling.

Platteland, Het. Officieel orgaan van den Christelijken Boeren- en tuindersbond. Hfdred.: prof. mr. P. A. Diepenhorst en B. Jongsma. 2e jaargang. 1919/1920. No. 1 (7 Mei). Rotterdam, Bureau van administratie: Goudsche gingel 105. Fol. [54x39].

Per jrg. (24 nrs.) ƒ 2.— Afz. nrs. a » -.10

"Raad van State. Geschillen van bestuur. Dl. 58. Vel 71. Slot met voorwerk en inhoud. 's-Gravenhage, Boekhandel, vrhn. Gebr. Belinfante.

Rijtuig- en wagenbouw, De. Officieel orgaan van den Centr. Bond van rijtuigen wagenmakers-patroonsvereenigingen in Nederland. 2e jaargang. 1919/1920. No. 1 (15 Mei). Haarlem, Firma Ruygrok & Co. Fol. [31 x 235]. Per jrg. (52 nrs.) ƒ 5.— Afz. nrs. a » -.15

Roland Holst, Henriette: De eerste gedenkdag der sociale revolutie in Rusland. Amsterdam, J. J. Bos & Co. Gr. 8°. [24 x 16]. (8 blz.). ' ƒ -.20

Overdruk uit „De Nieuwe tijd".

Roland Holst, Henriette: Den gevallen helden ter eere. Rosa Luxemburg, f Karl Liebknecht. f Amsterdam, J. J. Bos & Co. Gr. 80. [25 x 17]. (16 blz.). ƒ-.20

Overdruk uit „De Nieuwe tijd".

Roland Holst, Henriette: Open brief aan Maxim Gorki. Amsterdam, J. J. Bos & Co. Gr. 80. [245 x 16]. (8 blz.). ƒ -.20

Overdruk uit „De Nieuwe tijd".

Stilgebauer, Dr. Edward: De hof van Eden. Roman van het eiland Ceylon. Met autorisatie vertaald door mevr. J. P. WesselinkVan Rossum. Amsterdam, J. T. Swartsenburg. 8°. [21 x 16]. (271 blz.).

ƒ 4.25; geb. ƒ 5.25

Stuwing, De. Orgaan van de Amsterdamsche Maatschappij voor jonge mannen. Red.: N. Padt. Ie jaargang. 1919. No. 1 (Jan./Mrt.). Amsterdam, Adres van administr.:N. Heerengracht 6-18. Gr.8». [265x 19].

Per jrg. (12 nrs.) ƒ 1,'—

Tabaksplant, De. Nederlandsch orgaan gewijd aan de belangen van tabakshandel en tabaksteelt. 47e jaargang. 1919. No. 2397 (6 Mei). Kuilenburg, Blom & Olivierse. Fol. [51x34]. Per jrg. (52 nrs.) ƒ4.—

Vraag en aanbod. Gratis nieuws- en advertentieblad voor de industrie in Nederland. 22e jaargang. 1919/1920. No. 1 (1 Mei). Deventer, JE. E. Kluwer. Fol. [54x40].

Per jrg. (52 nrs.), p. p. ƒ 1.50

Wat willen de communisten? Uitgave der communistische partij in Nederland. Amsterdam, Brochurehandel J. J. Bos & Co. 80. [19x13]. (19 blz.). ƒ-.05

Sluiten