Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

•552

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

1919. No. 41

UITGAVEN VAN DE AFDEELING HANDEL VAN HET DEPARTEMENT VAN LANDBOUW, NIJVERHEID EN HANDEL BEZUIDENHOUTSCHEWEG 30, TE 's-GRAVENHAGE

De aandacht wordt gevestigd op de volgende publicaties, welke door de Afdeeling Handel, als Rijksvoorlichtingsdienst op economisch gebied, worden verspreid:

A. Het weekblad «HANDELSBERICHTEN» met de bijlage «ECONOMISCHE VERSLAGEN van Nederlandsche Diplomatieke en Consulaire Ambtenaren»-

Abonnementsprijs per jaar ƒ 4.— (binnenland), ƒ 6.— (buitenland); afzonderlijke nummers ƒ 0.10 (zonder bijlage), / 0.20 (met bijlage). Proefnummers, voor zoover beschikbaar, gratis.

B. «ADRESSEN VAN FABRIEKEN IN NEDERLAND», ƒ 0.10 per nummer, of ƒ 3.voor de geheele serie (voor abonnés op het weekblad «Handelsberichten» ƒ 1.—)■

C. «VERSLAGEN EN MEDEDEEL1NGEN», verkrijgbaar tot den voor ieder nummer afzonderlijk vastgestelden prijs.

D. «APERCU DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE DES PAYS-BAS». «A general View of Trade and Industry in the Netherlands». 20 brochures in de Fransche en Engeische taal. Prijs per serie / 2.—, per brochure ƒ 0.10.

E. ANDERE PUBLICATIES, verkrijgbaar tot den voor ieder afzonderlijk vastgestelden prijs.

ÏW Voor verkrijging van deze publicaties en voor het opgeven van abonnementen op het weekblad wende men zich tot de Afdeeling Handel van het Departement van Landbouw, Nijverheid en Handel, Bezuidenhoutscheweg 30, te 's-Gravenhage, door welke de toezending rechtstreeks geschiedt.

Voor toezendingen in het binnenland worden geen, voor die naar het buitenland wel portokosten berekend.

Aan den boekhandel wordt op bovenstaande prijzen eene korting van 15 pCt. voor Handelsberichten», en van 20 pCt. voor de overige publicaties toegestaan.

Geldswaarden uitsluitend per postwissel in te zenden.-

H. F. DE CHARRO & ZONEN

PAPIERGROOTHANDEL - PAPIERFABRIEK TE EERBEEK

Hoofdkantoor: 's-Gravenhage. Telefoon Haag 780 en 760 1805 \ Amsterdam, ,,'t Boekhuis", Heerengracht 124-128.

Bijkantoren: j Telefoon: Centrum 2181

) Rotterdam. K. Hoogstraat 36a. Telefoon: 13901.

ALLE SOORTEN PAPIER

ADVERTENTIËN. Voor leden der Vereeniging 1—5 regels ƒ 0.62'/5, elke regel meer 12% cent. Voor niet-leden, ook wanneer ingezonden door tusschenkomst van een lid: 1—5 regels ƒ1.—, elke regel meer 20 cent. Bewijsnummer 15 cent. — — — — — — — —

Adverteeren bij abonnement volgens tarief. — — —

Atdeeling .Gevraagde- en Aangeboden Boeken": voor leden 10 cent per regel, voor niet-leden 20 cent per reg*1 bij vooruitbetaling in bons. — — — — —— —

Van Advertentiën op den dag vóór de uitgaat 's mW' dags na 5 uur bezorgd, kan het onmiddellijk plaatse» niet worden verlangd. — — — — — — — —

INHOUD

Officeel gedeelte. Vereeniging ter bevordering van de belangen des Boekhandels: Auteurswet 1881. - Faillissement M. A. A. M. Gerrese te Nijmegen (vroeger Heerlen). — niet officeel gedeelte. Nieuwe uitgaven in Nederland. - Berichten en mededeelingen: vennootschap. - Uitgaven in voorbereiding. - Beurs voor de grafische bedrijven. - De nnrr=rlgnKmT§ van * De heK " Schoonheid in drukwerk. - Uit het buitenland. - De riijverheid Andel '918'" Vr'je PaPierimPort naar Frankrijk. - De Engeische papier-

TTP. a.mst, boek- en stbbndr. VfH. Ellerman Harms & cc.

Sluiten